Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ เพชรบูรณ์ เลย เขาค้อ ภูทับเบิก เชียงคาน 3 วัน 2 คืน

ทุ่งกังหันลมเขาค้อ – ทุ่งดอกเวอร์บีน่า – PINO LATTE RESORT & CAFÉ – พระธาตุผาซ่อนแก้ว – ภูทับเบิก
จุดชมวิวภูทับเบิก – เลย – จุดชมวิวซากุระ เมืองไทย – วัดเนรมิตวิปัสสนา – พระธาตุศรีสองรัก – ถนนคนเดินเชียงคาน
ตักบาตรข้าวเหนียว – พระใหญ่ภูคกงิ้ว – สกายวอล์ค เชียงคาน

ทัวร์ในประเทศ เพชรบูรณ์ เลย เขาค้อ ภูทับเบิก เชียงคาน 3 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ เพชรบูรณ์ เลย เขาค้อ ภูทับเบิก เชียงคาน 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
112
ช่วงเวลาเดินทาง
5,999
การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
รถตู้
จำนวนผู้เข้าชม
77 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
ม.ค.64 - ก.พ.64 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ์ - ทุ่งกังหันลมเขาค้อ - ทุ่งดอกเวอร์บีน่า - PINO LATTE RESORT & CAFÉ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - ภูทับเบิก

06.00 : พร้อมกัน ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย) ** พร้อมบริการอาหารเช้าเมนูข้าวเหนียวหมูทอด ** จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวทุ่งกังหันลมเขาค้อ ชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้ และกังหันลมยักษ์ใหญ่ที่ตั้งเรียงรายอยู่บนเนินเขาสูง เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลมจากกังหันลมขนาดใหญ่จำนวน 24 ต้น ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 1,050 เมตร นำท่านเดินทางไปยัง PINO LATTE RESORT & CAFÉ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทั้งคาเฟ่และรีสอร์ทยอดนิยม โดยเฉพาะฤดูฝนและฤดูหนาวที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นมาชมวิวทะเลหมอกเป็นจำนวนมาก จากนั้นนำท่านสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว พุทธสถานที่ตั้งตระหง่านโอบล้อมด้วยขุนเขามากมายได้กลายเป็น “แลนด์มาร์ค” ของเขาค้อ จากนั้นนำท่านไต่ระดับความสูงขึ้นสู่ ภูทับเบิก ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านม้งทับเบิกของชาวเขาเผ่าม้ง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ที่พัก เมนู ชุดหมูกระทะ

จุดชมวิวภูทับเบิก - เลย - จุดชมวิวซากุระ เมืองไทย - วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก - ถนนคนเดินเชียงคาน

06.00 : ตื่นเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น รายล้อมไปด้วยทะเลหมอกสุดฟินเหมือนดั่งสวรรค์บนดิน (ทะเลหมอกในแต่ล่ะวันจะมีมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภพาอากาศ) นำท่านแวะถ่ายภาพที่ จุดชมวิวภูทับเบิก ที่มีความสูง 1,667 เมตร จากระดับน้ำทะเล สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ เลย นำท่านเดินทางไปยัง ภูลมโล ตั้งอยู่ที่ ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้า อยู่บนรอยต่อของสามจังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก นำท่านสักการะ พระธาตุศรีสองรัก ศิลปกรรมแบบล้านช้างที่คล้ายกับองค์พระธาตุพนม เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งไมตรี ในการช่วยเหลือกัน ระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุต นำท่านชม วัดเนรมิตวิปัสนา วัดตั้งอยู่สูงเด่นอยู่บนเนินเขาห่างจากพระธาตุศรีสองรักเพียงเล็กน้อย

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เดินทางสู่ เชียงคาน เมืองเล็กๆ น่ารักริมโขง ชายขอบจังหวัดเลย ชุมชนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ นำท่านเดินเล่นช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินเชียงคาน

** เพื่อความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย **

ตักบาตรข้าวเหนียว - พระใหญ่ภูคกงิ้ว - สกายวอล์ค เชียงคาน - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ

05.00 : ตื่นรับอรุณยามเช้าที่สดใส นำท่านเดินทางสู่ถนนชายโขงเพื่อร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเชียงบริเวณ ณ หน้าวัดท่าคก ในทุกๆ เช้าตั้งแต่เวลาตีห้าเป็นต้นไป พระสงฆ์จะเดินออกบิณฑบาต ชาวบ้านจะนำข้าวเหนียว และอาหารมาใส่บาตร ซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถร่วมตักบาตรข้าวเหนียวด้วยกันได้

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางไปสู่ จุดชมวิวพระใหญ่ภูคกงิ้ว เพื่อกราบสักการะ พระใหญ่ภูคกงิ้ว หรือ พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 13.00 : หลังรับประทานอาหารนำท่านออกเดินทางจาก เชียงคาน

17.30 : นำท่าน แวะซื้อของฝาก จ.นครสวรรค์

20.30 : เดินทางถึง ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย) โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**
ช่วงเดินทาง
06 ม.ค.64 10 ม.ค.64
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 ม.ค.64 10 ม.ค.64
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  15 ม.ค.64 17 ม.ค.64
  สายการบิน
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  5,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  15 ม.ค.64 17 ม.ค.64
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   22 ม.ค.64 24 ม.ค.64
   สายการบิน
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   5,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   22 ม.ค.64 24 ม.ค.64
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    29 ม.ค.64 31 ม.ค.64
    สายการบิน
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    5,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    29 ม.ค.64 31 ม.ค.64
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     05 ก.พ.64 07 ก.พ.64
     สายการบิน
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     5,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     05 ก.พ.64 07 ก.พ.64
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      12 ก.พ.64 14 ก.พ.64
      สายการบิน
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      5,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      12 ก.พ.64 14 ก.พ.64
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       19 ก.พ.64 21 ก.พ.64
       สายการบิน
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       5,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       19 ก.พ.64 21 ก.พ.64
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        26 ก.พ.64 28 ก.พ.64
        สายการบิน
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        6,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        26 ก.พ.64 28 ก.พ.64
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         06 ม.ค.64 10 ม.ค.64
         รถตู้
         5,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         06 ม.ค.64 10 ม.ค.64
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          15 ม.ค.64 17 ม.ค.64
          รถตู้
          5,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          15 ม.ค.64 17 ม.ค.64
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           22 ม.ค.64 24 ม.ค.64
           รถตู้
           5,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           22 ม.ค.64 24 ม.ค.64
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            29 ม.ค.64 31 ม.ค.64
            รถตู้
            5,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            29 ม.ค.64 31 ม.ค.64
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             05 ก.พ.64 07 ก.พ.64
             รถตู้
             5,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             05 ก.พ.64 07 ก.พ.64
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              12 ก.พ.64 14 ก.พ.64
              รถตู้
              5,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              12 ก.พ.64 14 ก.พ.64
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               19 ก.พ.64 21 ก.พ.64
               รถตู้
               5,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               19 ก.พ.64 21 ก.พ.64
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                26 ก.พ.64 28 ก.พ.64
                รถตู้
                6,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                26 ก.พ.64 28 ก.พ.64
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 Tags ที่เกี่ยวข้อง
                 ชื่นชอบ