Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ เยี่ยมชม ยลโฉม เมืองกาญ 2 วัน 1 คืน

 • วัดสระลงเรือ
 • วัดทิพย์สุคนธาราม
 • พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • วัดถาวรวราราม
 • สะพานข้ามแม่น้ำแคว
 • ช็อปปิ้งถนนคนเดินปากแพรก
 • วัดเมตตาธรรมโพธิญา
 • วัดถ้ำเสือ
 • วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
 • ช้อปปิ้งของฝากร้านแม่บัวคำ

ทัวร์ในประเทศ เยี่ยมชม ยลโฉม เมืองกาญ 2 วัน 1 คืน

018
ทัวร์ในประเทศ เยี่ยมชม ยลโฉม เมืองกาญ 2 วัน 1 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ค.63
การเดินทาง
2 วัน 1 คืน
สายการบิน
รถโค้ช
จำนวนผู้เข้าชม
98 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
1,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี-วัดสระลงเรือ-วัดทิพย์สุคนธาราม-พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ-วัดทัพศิลา -พระธาตุอินทร์แขวน-วัดถาวรวราราม-สะพานข้ามแม่น้ำแคว-ช็อปปิ้งถนนคนเดินปากแพรก

07.00 :พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุมพินี ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ พร้อม บริการอาหารเช้าแบบปิกนิก

07.30 : นำทุกท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมนำท่านเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี รับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์อารมณ์ดีอิสระพักผ่อนบนรถ

10.30 : เดินทางถึง วัดสระลงเรือ วัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา อายุมากกว่า100ปี นำท่านชมเรือสุพรรณหงส์จำลองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งด้านในสามารถเข้าชมพร้อมกราบพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล อิสระเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดทิพย์สุคนธาราม เป็นวัดที่มีเนื้อที่มากกว่า300ไร่ จึงสามารถจัดแต่งสถานที่เป็นเสมือนพุทธอุทยานที่มีความรมรื่นสวยงามและเงียบสงบ นำท่านกราบขอพร พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ พระพุทธรูปสำริดที่มีขนาดสูงที่สุดในประเทศไทย

12.00 :รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย :นำท่านเดินทางสู่ วัดทัพศิลา ที่วัดนี้มีการขุดพบ “หินเทพช้าง” หินนี้ถูกขุดพบหลังจากเจ้าอาวาสวัดนิมิตเห็นว่ามีวิญญาณช้างสิงสถิตย์อยู่ในหิน นอกจากนั้นทางวัดก็ได้สร้าง พระธาตุอินทร์แขวน องค์จำลองอยู่บนเขาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้สักการะ อิสระเก็บภาะความประทับใจจนถึงเวลาที่เหมาะสม จากนั้นนำท่านกลับเข้าเมืองกาญจนบุรี เพื่อไปที่ วัดถาวรวราราม นำท่านเดินทางสู่ สะพานข้ามแม่น้ำแคว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินปากแพรก อิสระอาหารค่ำและเลือกซื้อสินค้าของฝากมากมายหลากหลายนานาชนิด นอกจากนั้นยังมีอาหารท้องถิ่นให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมกันอย่างจุใจ

20.00 :เหมาะสมกับเวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

กาญจนบุรี-วัดถ้ำพุหว้า-วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ-วัดถ้ำเสือ-วัดไชยชุมพลชนะสงคราม-วัดถ้ำเขาปูน -วัดไชยชุมพลชนะสงคราม-ช้อปปิ้งของฝากร้านแม่บัวคำ-กรุงเทพ

07.00 :รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 :อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำพุหว้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ เป็นวัดมหายานจีนนิกาย นำท่านกราบขอพรองค์พระแม่กวนอิม1000มือ จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ สักการะพระพุทธรูปปางประทานพรที่มีพุทธลักษณะที่งดงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเขาปูน วัดที่เคยเป็นที่คุมขังเฉลยศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม นำท่านชม เรือเทวดาอันงดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านกราบ หลวงพ่อเปลี่ยน เกจิชื่อดังแห่งวัดใต้

12.00 :รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย :นำท่านแวะช้อปปิ้งของฝากร้านแม่บัวคำ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ

18.00 :เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข

รถโค้ช2ชั้นปรับอากาศ ( นั่งที่เว้นที่ตามมาตรการป้องกันการระบาดโควิด 19)

 • ที่พัก ภูรางฮิลล์ จำนวน 1 คืน  ห้องละ 2-3 ท่าน
 • อาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
 • มัคคุเทศก์ 1 คน
 • วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,
 • วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ//
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% //ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% //
 • ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติ
 • ทิปมัคเทศก์และคนขับรถ 200 บาท/ท่าน/ทริปการเดินทาง
ช่วงเดินทาง
25 ก.ค.63 26 ก.ค.63
สายการบิน
รถโค้ช
จำนวน
ราคา
1,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ค.63 26 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25 ก.ค.63 26 ก.ค.63
รถโค้ช
1,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ค.63 26 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • HK005
 • HONGKONG AIRLINES
 • ก.ค.63 - ธ.ค.63
 • 4 วัน 2 คืน
 • 102 ครั้ง
เริ่มต้น 7,888 บาท
 • 032
 • รถตู้
 • ก.ค.63 - ธ.ค.63
 • 2 วัน 1 คืน
 • 249 ครั้ง
เริ่มต้น 2,900 บาท