Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง บ้านรักไทย 4 วัน 2 คืน

แม่ฮ่องสอน – วัดจองคำ- ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน

ตักบาตรพระสงฆ์ที่สะพานซูตองเป้  – เดินชมตลาดเช้า – ชมหมู่บ้านกระเหรี่ยง – คอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า–พระธาตุดอยกองมู–ชมวิวพระอาทิตย์ลับฟ้า – น้ำตกผาเสื่อ – ถ้ำปลา – ซื้อของฝาก

ทัวร์ในประเทศ แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง บ้านรักไทย 4 วัน 2 คืน

064
ทัวร์ในประเทศ แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง บ้านรักไทย 4 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ส.ค.63-ธ.ค.63
การเดินทาง
4 วัน 2 คืน
สายการบิน
รถบัส
จำนวนผู้เข้าชม
87 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
5,900 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน

19.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.ดินแดง-วิภาวดี

19.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดจองคำ- ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน – เข้าที่พัก

เช้า รับประทานอาหารเช้า

นำท่านไปสักการะขอพรเป็นสิริมงคล “วัดจองคำ”เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอยู่คู่เมืองสามหมอกมานานนับร้อยปีจนได้รับการสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2527 ใกล้ๆ กับวัดจองคำมีวัดอีกแห่งหนึ่งที่สร้างขึ้นไว้อยู่เคียงคู่กัน ได้แก่ “วัดจองกลาง”วัดทั้งสองแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับวัดแฝดเนื่องจากตั้งอยู่ภายในเขตกำแพงแก้วเดียวกัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย จากนั้นเดินทางไป “บ้านรักไทย”ที่นี่เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่อพยพมาอยู่ ในหมู่บ้านยังคงวัฒนธรรมแบบจีนอย่างเหนียวแน่น มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย และมีอาหารการกินแบบจีนยูนนาน มีบ้านเรือนที่ทำจากดินให้ได้ชม ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านนี้จะเป็นชา เช่น ชาชิง ชิง ชาอู่หลง เนื่องจากว่าในบริเวณนี้อากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี สามารถปลูกชาและพืชเมืองหนาวได้ดี นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวบ้านรักไทยในตอนเช้าและมักจะจัดเป็นโปรแกรมถัดจากปางอุ๋ง

จากนั้นเดินทางไป “ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน”เป็นถนนคนเดินสายเล็กๆ สั้นๆ โดยแบ่งเป็น 2 โซนหลักด้วยกัน คือ โซนขายอาหารบริเวณริมหนองจองคำ และโซนขายสินค้าทั่วไป จุดเด่นของถนนคนเดินนี้คือสินค้าพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็น อาหารและของที่ระลึกต่างๆ

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการเดินช้อปปิ้ง

ตักบาตรพระสงฆ์ที่สะพานซูตองเป้ - เดินชมตลาดเช้า – ชมหมู่บ้านกระเหรี่ยง คอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า–พระธาตุดอยกองมู–ชมวิวพระอาทิตย์ลับฟ้า

05.00 น. จากนั้นนำท่านไปตักบาตรตอนเช้า ที่ “ สะพานซูตองเป้”นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

จากนั้นนำท่านไปเดินชม“ ตลาดเช้าแม่ฮ่องสอน” ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศตลาดเช้าของชาวแม่ฮ่องสอน ที่จะมีอาหารเช้าให้เลือกทาน อาทิ โจ๊ก ต้มเลือดหมู ไข่กระทะ หรือกาแฟโบราณ อีกทั้งด้านหน้าตลาดก็จะมีชาวเขามาขายผัก ขายของป่า อีกโซนนึงของตลาดเช้าจะเป็นโซนอาหารแบบชาวบ้านมากินกัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางไป “พระธาตุดอยกองมู”เป็นปูชนียสถาน ประกอบด้วย พระธาตุเจดีย์ ศิลปะไทใหญ่-พม่า จำนวน 2 องค์ จากวัดพระธาตุ ดอยกองมูนี้ สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

น้ำตกผาเสื่อ - ถ้ำปลา - ซื้อของฝาก – เดินทางกลับกรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางไป “น้ำตกผาเสื่อ”เป็นน้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยรถตู้ปรับอากาศ หรือ มินิบัส


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 • ค่าที่พัก2คืน สำหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ช่วงเดินทาง
14 ส.ค.63 17 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 ส.ค.63 17 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
21 ส.ค.63 24 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,200 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 ส.ค.63 24 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
28 ส.ค.63 31 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,200 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 ส.ค.63 31 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
04 ก.ย.63 07 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,200 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ก.ย.63 07 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
11 ก.ย.63 14 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,200 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ก.ย.63 14 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
18 ก.ย.63 21 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,200 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ย.63 21 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
25 ก.ย.63 28 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ย.63 28 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
02 ต.ค.63 05 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ต.ค.63 05 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
09 ต.ค.63 12 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ต.ค.63 12 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
16 ต.ค.63 19 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ต.ค.63 19 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
23 ต.ค.63 26 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,700 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ต.ค.63 26 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
30 ต.ค.63 02 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ต.ค.63 02 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
06 พ.ย.63 09 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 พ.ย.63 09 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
13 พ.ย.63 16 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 พ.ย.63 16 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
20 พ.ย.63 23 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 พ.ย.63 23 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
27 พ.ย.63 30 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 พ.ย.63 30 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
11 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
18 ธ.ค.63 21 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ธ.ค.63 21 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
25 ธ.ค.63 28 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
7,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ธ.ค.63 28 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
30 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
31 ธ.ค.63 03 ม.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ธ.ค.63 03 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
01 ม.ค.63 04 ม.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ม.ค.63 04 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

14 ส.ค.63 17 ส.ค.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 ส.ค.63 17 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

21 ส.ค.63 24 ส.ค.63
รถบัส
6,200 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 ส.ค.63 24 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

28 ส.ค.63 31 ส.ค.63
รถบัส
6,200 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 ส.ค.63 31 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

04 ก.ย.63 07 ก.ย.63
รถบัส
6,200 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ก.ย.63 07 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

11 ก.ย.63 14 ก.ย.63
รถบัส
6,200 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ก.ย.63 14 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

18 ก.ย.63 21 ก.ย.63
รถบัส
6,200 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ย.63 21 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25 ก.ย.63 28 ก.ย.63
รถบัส
บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ย.63 28 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

02 ต.ค.63 05 ต.ค.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ต.ค.63 05 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

09 ต.ค.63 12 ต.ค.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ต.ค.63 12 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

16 ต.ค.63 19 ต.ค.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ต.ค.63 19 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

23 ต.ค.63 26 ต.ค.63
รถบัส
6,700 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ต.ค.63 26 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

30 ต.ค.63 02 พ.ย.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ต.ค.63 02 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

06 พ.ย.63 09 พ.ย.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 พ.ย.63 09 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

13 พ.ย.63 16 พ.ย.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 พ.ย.63 16 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

20 พ.ย.63 23 พ.ย.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 พ.ย.63 23 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

27 พ.ย.63 30 พ.ย.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 พ.ย.63 30 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
รถบัส
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

11 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63
รถบัส
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

18 ธ.ค.63 21 ธ.ค.63
รถบัส
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ธ.ค.63 21 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25 ธ.ค.63 28 ธ.ค.63
รถบัส
7,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ธ.ค.63 28 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

30 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
รถบัส
8,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

31 ธ.ค.63 03 ม.ค.63
รถบัส
8,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ธ.ค.63 03 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

01 ม.ค.63 04 ม.ค.63
รถบัส
8,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ม.ค.63 04 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 003
 • นกแอร์ (Nok Air)
 • ก.ย.63-ธ.ค.63
 • 2 วัน 1 คืน
 • 129 ครั้ง
เริ่มต้น 4,555 บาท
 • 073
 • รถบัส
 • ก.ย.63-ธ.ค.63
 • 4 วัน 2 คืน
 • 150 ครั้ง
เริ่มต้น 4,999 บาท
 • 074
 • ไม่ทราบสายการบิน
 • ก.ย.63 - ธ.ค.63
 • 1 วัน 0 คืน
 • 81 ครั้ง
เริ่มต้น 720 บาท