Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ แอ่วม่วนใจ๋ … เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 2วัน 1คืน

วัดพระธาตุดอยคำ – Ma Chill Dee มีความสุข – วัดป่าดาราภิรมย์ – ดอยม่อนแจ่ม

 Sky Walk ม่อนแจ่ม – ไร่ดอกลมหนาว – ซอมบี้ คาเฟ่ – บ้านข้างวัด – One Nimman – ถนนนิมมานเหมินทร์ – ร้านของฝาก

ทัวร์ในประเทศ แอ่วม่วนใจ๋ … เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 2วัน 1คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ แอ่วม่วนใจ๋ … เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 2วัน 1คืน
รหัสทัวร์
042
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ค.63-ธ.ค.63
การเดินทาง
2 วัน 1 คืน
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวนผู้เข้าชม
217 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
5900 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยคำ - Ma Chill Dee มีความสุข – วัดป่าดาราภิรมย์ - ดอยม่อนแจ่ม

05.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 9-10

07.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่

08.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ รับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์รอต้อนรับอยู่ด้านนอก นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ อยู่ไม่ไกลจากสนามบิน ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง มีอายุราวกว่า 1,300 ปี เป็นวัดที่มีความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Ma Chill Dee มีความสุข คาเฟ่โดมใสที่แรกในเชียงใหม่ คาเฟ่สุดชิว ให้ท่านได้เลือกทานเครื่องดื่มหรือขนมอร่อยๆ ผลไม้ออแกนิกพร้อมถ่ายภาพสวยๆกันตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าดาราภิรมย์ อารามหลวงสงบร่มรื่นย่านแม่ริม จ.เชียงใหม่ ที่มีอายุกว่า 100 ปี มีพระอุโบสถที่รวมศิลปะล้านนาไว้ตั้งแต่หน้าบันไดที่เป็นลวดลายเครือเถาล้านนา ล้อมรอบดาว 3 ดวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

จากนั้นเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ไปสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่น สูดอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางขุนเขา ทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลบนดอย จุดชมวิวหลักๆของดอยม่อนแจ่ม มีอยู่สองด้าน ด้านหนึ่งเป็นทิวเขาสลับกันวิวสวยสุดลูกหูลูกต

เย็น รับประทานอาหารค่ำ

ม่อนแจ่ม - Sky Walk ม่อนแจ่ม – ไร่ดอกลมหนาว - ซอมบี้ คาเฟ่ - บ้านข้างวัด – One Nimman - ถนนนิมมานเหมินทร์ - ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า บริการอาหารเช้า

อิสระถ่ายรูปชมวิวยามเช้าบนม่อนแจ่มตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ Skywalk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร เป็นทางเดินชม
ธรรมชาติ

จากนั้นเดินทางสู่ ซอมบี้ คาเฟ่ ค่าเฟ่แถวอำเภอแม่ริม บรรยากาศร้านตกแต่งเป็นธรรมชาติมาก บริเวณร้านมีลำธารไหลผ่าน สามารถลงไปนั่งจิบกาแฟชิลๆได้อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ บ้านข้างวัด ให้ท่านเดินเล่น ช้อปปิ้ง ในบรรยากาศแบบบ้านๆ บ้านข้างวัดเป็นคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์พื้นเมือง ตั้งอยู่ในซอยวัดอุโมงค์ ออกแบบสร้างจากแนวความคิดที่ต้องการสร้างชุมชนที่มีวิถีชีวิต มีปฏิสัมพันธ์คล้ายกับการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสมัยก่อน

จากนั้นเดินทางสู่ วัน นิมมาน เชียงใหม่ One Nimman โครงการคอมมูนิตี้ในสไตล์ยุโรปผสมล้านนาแลนด์มาร์คใหม่ตั้งอยู่ในย่านนิมมานเหมินทร์ ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวรู้จักในฐานะแหล่งช้อปปิ้งสินค้าไลฟ์สไตล์และงานออกแบบต่างๆ แหล่งรวมคาเฟ่และร้านอาหารดีไซน์เก๋
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินท่องเที่ยวตามอัธยาศัยที่ถนนนิมมานเหมินทร์ ฮิปสตรีทของเชียงใหม่ ถนนนิมมานมีทั้งหมด 17 ซอย แต่ละซอยเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ที่พักและร้านอาหาร แนวๆ มากมาย

17.00น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

19.55น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบิน FD3430

21.05น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • ค่าที่พัก 1คืน ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าบริการเตียงเสริม 700 บาท
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 200 บาท

เงื่อนไขการจอง

ช่วงเดินทาง
27 ก.ค.63 28 ก.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 ก.ค.63 28 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  03 ส.ค.63 04 ส.ค.63
  สายการบิน
  แอร์เอเชีย (AirAsia)
  จำนวน
  ราคา
  5,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  03 ส.ค.63 04 ส.ค.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   10 ส.ค.63 11 ส.ค.63
   สายการบิน
   แอร์เอเชีย (AirAsia)
   จำนวน
   ราคา
   5,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   10 ส.ค.63 11 ส.ค.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    17 ส.ค.63 18 ส.ค.63
    สายการบิน
    แอร์เอเชีย (AirAsia)
    จำนวน
    ราคา
    5,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    17 ส.ค.63 18 ส.ค.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     24 ส.ค.63 25 ส.ค.63
     สายการบิน
     แอร์เอเชีย (AirAsia)
     จำนวน
     ราคา
     5,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     24 ส.ค.63 25 ส.ค.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      31 ส.ค.63 01 ก.ย.63
      สายการบิน
      แอร์เอเชีย (AirAsia)
      จำนวน
      ราคา
      5,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      31 ส.ค.63 01 ก.ย.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       07 ก.ย.63 08 ก.ย.63
       สายการบิน
       แอร์เอเชีย (AirAsia)
       จำนวน
       ราคา
       5,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       07 ก.ย.63 08 ก.ย.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        14 ก.ย.63 15 ก.ย.63
        สายการบิน
        แอร์เอเชีย (AirAsia)
        จำนวน
        ราคา
        5,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        14 ก.ย.63 15 ก.ย.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         21 ก.ย.63 22 ก.ย.63
         สายการบิน
         แอร์เอเชีย (AirAsia)
         จำนวน
         ราคา
         5,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         21 ก.ย.63 22 ก.ย.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          28 ก.ย.63 29 ก.ย.63
          สายการบิน
          แอร์เอเชีย (AirAsia)
          จำนวน
          ราคา
          5,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          28 ก.ย.63 29 ก.ย.63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           05 ต.ค.63 06 ต.ค.63
           สายการบิน
           แอร์เอเชีย (AirAsia)
           จำนวน
           ราคา
           6,900 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           05 ต.ค.63 06 ต.ค.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            12 ต.ค.63 13 ต.ค.63
            สายการบิน
            แอร์เอเชีย (AirAsia)
            จำนวน
            ราคา
            7,900 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            12 ต.ค.63 13 ต.ค.63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             19 ต.ค.63 20 ต.ค.63
             สายการบิน
             แอร์เอเชีย (AirAsia)
             จำนวน
             ราคา
             6,900 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             19 ต.ค.63 20 ต.ค.63
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              26 ต.ค.63 27 ต.ค.63
              สายการบิน
              แอร์เอเชีย (AirAsia)
              จำนวน
              ราคา
              6,900 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              26 ต.ค.63 27 ต.ค.63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               02 พ.ย.63 03 พ.ย.63
               สายการบิน
               แอร์เอเชีย (AirAsia)
               จำนวน
               ราคา
               6,900 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               02 พ.ย.63 03 พ.ย.63
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                09 พ.ย.63 10 พ.ย.63
                สายการบิน
                แอร์เอเชีย (AirAsia)
                จำนวน
                ราคา
                5,900 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                09 พ.ย.63 10 พ.ย.63
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 16 พ.ย.63 17 พ.ย.63
                 สายการบิน
                 แอร์เอเชีย (AirAsia)
                 จำนวน
                 ราคา
                 6,900 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 16 พ.ย.63 17 พ.ย.63
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  23 พ.ย.63 24 พ.ย.63
                  สายการบิน
                  แอร์เอเชีย (AirAsia)
                  จำนวน
                  ราคา
                  6,900 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  23 พ.ย.63 24 พ.ย.63
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   30 พ.ย.63 01 ธ.ค.63
                   สายการบิน
                   แอร์เอเชีย (AirAsia)
                   จำนวน
                   ราคา
                   6,900 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   30 พ.ย.63 01 ธ.ค.63
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    07 ธ.ค.63 08 ธ.ค.63
                    สายการบิน
                    แอร์เอเชีย (AirAsia)
                    จำนวน
                    ราคา
                    6,900 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    07 ธ.ค.63 08 ธ.ค.63
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     14 ธ.ค.63 15 ธ.ค.63
                     สายการบิน
                     แอร์เอเชีย (AirAsia)
                     จำนวน
                     ราคา
                     6,900 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     14 ธ.ค.63 15 ธ.ค.63
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      21 ธ.ค.63 22 ธ.ค.63
                      สายการบิน
                      แอร์เอเชีย (AirAsia)
                      จำนวน
                      ราคา
                      6,900 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      21 ธ.ค.63 22 ธ.ค.63
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       28 ธ.ค.63 29 ธ.ค.63
                       สายการบิน
                       แอร์เอเชีย (AirAsia)
                       จำนวน
                       ราคา
                       8,900 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       28 ธ.ค.63 29 ธ.ค.63
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        27 ก.ค.63 28 ก.ค.63
                        แอร์เอเชีย (AirAsia)
                        6,900 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        27 ก.ค.63 28 ก.ค.63
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         03 ส.ค.63 04 ส.ค.63
                         แอร์เอเชีย (AirAsia)
                         5,900 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         03 ส.ค.63 04 ส.ค.63
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          10 ส.ค.63 11 ส.ค.63
                          แอร์เอเชีย (AirAsia)
                          5,900 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          10 ส.ค.63 11 ส.ค.63
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           17 ส.ค.63 18 ส.ค.63
                           แอร์เอเชีย (AirAsia)
                           5,900 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           17 ส.ค.63 18 ส.ค.63
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            24 ส.ค.63 25 ส.ค.63
                            แอร์เอเชีย (AirAsia)
                            5,900 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            24 ส.ค.63 25 ส.ค.63
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             31 ส.ค.63 01 ก.ย.63
                             แอร์เอเชีย (AirAsia)
                             5,900 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             31 ส.ค.63 01 ก.ย.63
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              07 ก.ย.63 08 ก.ย.63
                              แอร์เอเชีย (AirAsia)
                              5,900 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              07 ก.ย.63 08 ก.ย.63
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               14 ก.ย.63 15 ก.ย.63
                               แอร์เอเชีย (AirAsia)
                               5,900 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               14 ก.ย.63 15 ก.ย.63
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                21 ก.ย.63 22 ก.ย.63
                                แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                5,900 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                21 ก.ย.63 22 ก.ย.63
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 28 ก.ย.63 29 ก.ย.63
                                 แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                 5,900 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 28 ก.ย.63 29 ก.ย.63
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  05 ต.ค.63 06 ต.ค.63
                                  แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                  6,900 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  05 ต.ค.63 06 ต.ค.63
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   12 ต.ค.63 13 ต.ค.63
                                   แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                   7,900 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   12 ต.ค.63 13 ต.ค.63
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    19 ต.ค.63 20 ต.ค.63
                                    แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                    6,900 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    19 ต.ค.63 20 ต.ค.63
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     26 ต.ค.63 27 ต.ค.63
                                     แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                     6,900 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     26 ต.ค.63 27 ต.ค.63
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      02 พ.ย.63 03 พ.ย.63
                                      แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                      6,900 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      02 พ.ย.63 03 พ.ย.63
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       09 พ.ย.63 10 พ.ย.63
                                       แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                       5,900 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       09 พ.ย.63 10 พ.ย.63
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        16 พ.ย.63 17 พ.ย.63
                                        แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                        6,900 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        16 พ.ย.63 17 พ.ย.63
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         23 พ.ย.63 24 พ.ย.63
                                         แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                         6,900 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         23 พ.ย.63 24 พ.ย.63
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          30 พ.ย.63 01 ธ.ค.63
                                          แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                          6,900 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          30 พ.ย.63 01 ธ.ค.63
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           07 ธ.ค.63 08 ธ.ค.63
                                           แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                           6,900 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           07 ธ.ค.63 08 ธ.ค.63
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            14 ธ.ค.63 15 ธ.ค.63
                                            แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                            6,900 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            14 ธ.ค.63 15 ธ.ค.63
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             21 ธ.ค.63 22 ธ.ค.63
                                             แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                             6,900 บาท
                                             ว่าง ที่
                                             จองทัวร์
                                             21 ธ.ค.63 22 ธ.ค.63
                                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                              28 ธ.ค.63 29 ธ.ค.63
                                              แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                              8,900 บาท
                                              ว่าง ที่
                                              จองทัวร์
                                              28 ธ.ค.63 29 ธ.ค.63
                                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                               Tags ที่เกี่ยวข้อง
                                               โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
                                               • 127
                                               • ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                                               • พ.ย.63 - ธ.ค.63
                                               • 3 วัน 2 คืน
                                               • 64 ครั้ง
                                               เริ่มต้น 8,999 บาท
                                               ชื่นชอบ