Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ ไปโลด..คำชะโนด 2 วัน 1 คืน

จังหวัดอุดรธานี – วัดป่าภูก้อน – วัดผาตากเสื้อ – วัดโพธิ์ชัย(หลวงพ่อพระใส) – ตลาดท่าเสด็จ

คำชะโนด (วังนาคินทร์คำชะโนด) – พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี – ร้านของฝาก

ทัวร์ในประเทศ ไปโลด..คำชะโนด 2 วัน 1 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ ไปโลด..คำชะโนด 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์
003
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ย.63-ธ.ค.63
การเดินทาง
2 วัน 1 คืน
สายการบิน
นกแอร์ (Nok Air)
จำนวนผู้เข้าชม
218 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
4,555 บาท
แผนการเดินทาง
สนามบินดอนเมือง – จังหวัดอุดรธานี – วัดป่าภูก้อน – วัดผาตากเสื้อ – วัดโพธิ์ชัย(หลวงพ่อพระใส) – ตลาดท่าเสด็จ

ตีสาม คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์(DD)

06.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9200

07.05 น. ถึง สนามบินอุดรธานี รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับเข้าสู่ จังหวัดอุดรธานี
นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน watpaphukon สถานที่ปฏิบัติธรรม ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำใหญ่ ตำบลบ้านก้อง เป็น รอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี,เลยและหนองคาย มีวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ Wat Pha Tak Suea อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง บรรยากาศภายในวัดร่มรื่น เงียบสงบ มีจุดไหว้พระด้านหน้าทางเข้า 1 จุด และด้านในโบสถ์ 1 จุด ทางเดินเข้าโบสถ์มีบันไดพญานาคทอดยาวไปจนถึงตัวโบสถ์ Hilight ไฮไลท์ของที่วัดแห่งนี้ คือ Skywalk พื้นกระจกที่ยื่นออกมาจากหน้าผา

นำท่านเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย Wat Pho Chai พระอารามหลวงวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญแห่งจังหวัดหนองคาย เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใสอันศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่มีตำนานผูกพันกับทั้งชาวไทยและชาวลาวในประวัติศาสตร์ เป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงสุดของชาวหนองคาย และผู้คนลุ่มน้ำโขงแห่งนี้ พระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสุกอันเป็นเนื้อทองคำ 92 เปอร์เซ็นต์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน แหล่งรวมสินค้านำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน มีสินค้าหลากหลายทั้งของกินของใช้ เสื้อผ้า ราคาไม่แพง รวมถึงสินค้า OTOP

คำชะโนด (วังนาคินทร์คำชะโนด) – พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี – ร้านของฝาก – สนามบินอุดร – สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า (ไข่กระทะ)
นำท่านเดินทางสู่อำเภอบ้านดุงเข้าสู่ คำชะโนด หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับ จุดเชื่อมต่อเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ สถานที่แห่งนี้ปรากฏในตำนานพื้นบ้านเชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคราชปู่ศรีสุทโธและองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิ่งลี้ลับต่าง ๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ภายในจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรม รวมถึงพระประวัติและพระเกียรติคุณของกรมหลวงประจักษ์ศิลาปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยนำเสนอปรับแต่งบรรยากาศให้มีมุมถ่ายภาพชิค ๆ ทำให้การเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์น่าสนใจมากขึ้น

จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่ท่านรัก เช่น แหนมเนือง หมูยอ แหนมซี่โครงหมู มะพร้าวแก้ว ผ้าไหมลายขิด เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก *อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอุดรธานี

22.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9219

23.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ………..


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ    (ท่านสามารถนำสัมภาระ ขึ้นเครื่องได้ 7 กก.)
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ค่ารถรับ-ส่ง นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด
 • ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
 • กรณีที่ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ  ต้องชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
 • กรณีเด็กที่มีอายุ 0 – 2 ปี(Infant) ชำระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน เที่ยวบิน,ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

3.รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

8.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

9.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

10.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

11.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

12.เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

ช่วงเดินทาง
14 ก.ย. 63 15 ก.ย. 63
สายการบิน
นกแอร์ (Nok Air)
จำนวน
ราคา
4,555 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 ก.ย. 63 15 ก.ย. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  26 ก.ย. 63 27 ก.ย. 63
  สายการบิน
  นกแอร์ (Nok Air)
  จำนวน
  ราคา
  4,555 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  26 ก.ย. 63 27 ก.ย. 63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   10 ต.ค.63 11 ต.ค.63
   สายการบิน
   นกแอร์ (Nok Air)
   จำนวน
   ราคา
   4,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   10 ต.ค.63 11 ต.ค.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    24 ต.ค.63 25 ต.ค.63
    สายการบิน
    นกแอร์ (Nok Air)
    จำนวน
    ราคา
    4,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    24 ต.ค.63 25 ต.ค.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     14 พ.ย.63 15 พ.ย.63
     สายการบิน
     นกแอร์ (Nok Air)
     จำนวน
     ราคา
     4,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     14 พ.ย.63 15 พ.ย.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      28พ.ย.63 29 พ.ย.63
      สายการบิน
      นกแอร์ (Nok Air)
      จำนวน
      ราคา
      4,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      28พ.ย.63 29 พ.ย.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       12 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
       สายการบิน
       นกแอร์ (Nok Air)
       จำนวน
       ราคา
       4,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       12 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
        สายการบิน
        จำนวน
        ราคา
        4,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         14 ก.ย. 63 15 ก.ย. 63
         นกแอร์ (Nok Air)
         4,555 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         14 ก.ย. 63 15 ก.ย. 63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          26 ก.ย. 63 27 ก.ย. 63
          นกแอร์ (Nok Air)
          4,555 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          26 ก.ย. 63 27 ก.ย. 63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           10 ต.ค.63 11 ต.ค.63
           นกแอร์ (Nok Air)
           4,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           10 ต.ค.63 11 ต.ค.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            24 ต.ค.63 25 ต.ค.63
            นกแอร์ (Nok Air)
            4,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            24 ต.ค.63 25 ต.ค.63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             14 พ.ย.63 15 พ.ย.63
             นกแอร์ (Nok Air)
             4,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             14 พ.ย.63 15 พ.ย.63
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              28พ.ย.63 29 พ.ย.63
              นกแอร์ (Nok Air)
              4,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              28พ.ย.63 29 พ.ย.63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               12 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
               นกแอร์ (Nok Air)
               4,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               12 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                4,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 Tags ที่เกี่ยวข้อง
                 โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
                 ชื่นชอบ