Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ Chiangmai Winter Sakura อ่างขาง ม่อนแจ่ม ฮิโนกิแลนด์ 3 วัน 2 คืน

วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน – อ.ไชยปราการ – ฮิโนกิแลนด์ – สวนส้มธนาธร – ดอยอ่างขาง
สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน 80 – ไร่ชา2000 – ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล
ชมซากูระ – ดอยสุเทพ – พระธาตุดอยคำ – ดอยม่อนแจ่ม – Sky Walk ม่อนแจ่ม – สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว
สวนดอกไม้ I love Flower Farm หรือสวนใกล้เคียง – ห้วยตึงเฒ่า

ทัวร์ในประเทศ Chiangmai Winter Sakura อ่างขาง ม่อนแจ่ม ฮิโนกิแลนด์ 3 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ Chiangmai Winter Sakura อ่างขาง ม่อนแจ่ม ฮิโนกิแลนด์ 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
125
ช่วงเวลาเดินทาง
ธ.ค.63 - ม.ค.64
การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวนผู้เข้าชม
80 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
8,900 บาท
แผนการเดินทาง
ท่าอากาศสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน THAI VIET JET AIR – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – อ.แม่แตง – วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน – อ.ไชยปราการ – ฮิโนกิแลนด์ – สวนส้มธนาธร

04.00 น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท (Thai Viet Jet Air) ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ E เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

06.10 น. : ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ100

07.30 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับสัมภาระเรียบร้อย ไกด์ถือป้ายต้อนรับรอทุกท่านบริเวณทางออก นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่อำเภอแม่แตง เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ ดินแดนสามแม่น้ำ นำท่านสู่ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย ๆ แวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อำเภอไชยปราการ อยู่บนเส้นทางสายเชียงใหม่-ฝาง สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน สลับ ที่ราบเชิงเขา เป็นอำเภอที่มีภูเขาล้อมรอบถึง 3 ด้าน

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านสู่สถานที่เช็คอินสุดเก๋ ฮิโนกิแลนด์ Hinoki land อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่จำลองบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นไว้กลางหุบเขาในเชียงใหม่ อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศอันงดงามแบบญี่ปุ่นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่อำเภอฝาง จากนั้นเดินทางสู่ สวนส้มธนาธร เป็นสวนส้มขนาดใหญ่ลักษณะเป็นเนินเตี้ย ๆ แวดล้อมด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามที่ เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจนเรียกได้ว่าเป็นความภูมิใจของ ชาวเมืองฝาง เมืองที่เป็นต้นกำเนิดของส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง อิสระให้ท่านชม ถ่ายภาพและเลือกซื้อของฝากจากทางสวนตามอัธยาศัย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรมอำเภอฝาง

ดอยอ่างขาง – สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน 80 - ไร่ชา2000 – ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล– ชมซากูระ (ช่วงปลายธ.ค. ต้น ม.ค.) - ดอยสุเทพ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาว ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร และมียอดดอยสูงถึง 1,928 เมตร เป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง นำท่านเที่ยวชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หรือเรียกว่าโครงการหลวงดอยอ่างขาง ภายใน มีแปลงปลูกพืชเมืองหนาว มีทั้งไม้ดอกและไม้ผล และพืช ผัก ชนิดต่างๆ

ช่วงฤดูหนาวของทุกปีจะมีต้นซากุระออกดอกที่สวยงาม มีดอกนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยเบ่งบานริมทางขึ้นดอยอ่างขางสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง นอกจากนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยแล้วก็ยังมี ซากุระญี่ปุ่น ที่ทางมูลนิธิโครงการหลวง ได้เข้ามาปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และ ต้น “เชอร์รีไต้หวัน” ซึ่งเริ่มปลูกเมื่อปี 2551

จากนั้นนำชม ไร่ชา 2000 ดอยอ่างขาง ซึ่งตั้งอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงบ้านนอแล ให้ท่านเช็คอินถ่ายรูปกับจุดชมวิวสวยๆตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล ต้นสตรอเบอร์รี่ถูกปลูกลดหลั่นตามความลาดเทของภูเขาให้วิวที่สวยงาม มีวิวสวยงามมากเหมาะแก่การถ่ายรูป สามารถเข้าชมแปลงปลูกได้แต่ไม่สามารถเก็บสตรอเบอร์รี่เองได้ สามารถเลือกซื้อแบบสดๆจากหน้าสวนที่ชาวบ้านเก็บมาขายได้

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปพิชิตทางบันไดนาคที่มีประมาณ 306 ขั้น ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ หรือมีชื่อเต็มว่า “วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร” ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย วัดมีความสูงจากระดับที่ราบเชียงใหม่ราว 689 เมตร และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง1,046 เมตร

เย็น : รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรมเมืองเชียงใหม่

พระธาตุดอยคำ – ดอยม่อนแจ่ม - Sky Walk ม่อนแจ่ม – สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว – สวนดอกไม้ I love Flower Farm หรือสวนอื่นๆใกล้เคียง - ห้วยตึงเฒ่า – ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง มีอายุราวกว่า 1,300 ปี เป็นวัดที่มีความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม สูดบรรยากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางวิถีชิวิตของชาวบ้านแบบสโลว์ไลฟ์เดินทางสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ Skywalk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร อิสระถ่ายภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ ไร่ดอกลมหนาว ให้ท่านอิสระเข้าชมสวนดอกไม้ตามฤดูกาลที่มีดอกไม้ให้ชมตลอดทั้งปี

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่จุดเช็คอินใหม่ สวนดอกไม้  I Love Flower Farm นำท่านไปถ่ายรูปสวยๆกับทุ่งดอกไม้ที่ได้ถูกจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามกว้างขวาง มีดอกมากาเร็ตและดอกคัตเตอร์ที่ปลูกสลับสับเปลี่ยนกันออกดอกไปตามระยะเวลาของดอกไม้ ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ สูดโอโซนให้เต็มปอดที่ ห้วยตึงเฒ่า นำท่านเดินทางสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ สูดโอโซนให้เต็มปอดที่ ห้วยตึงเฒ่า ไฮไลท์ของที่นี่อยู่ที่ หุ่นฟางคิงคองยักษ์ และผองเพื่อน นำท่าน แวะซื้อของฝากของที่ระลึก ติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้าน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่เพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทางกลับ

20.20น. : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบิน VZ121

21.40น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนัก 15กิโลกรัม ราคา 380 บาทต่อเที่ยว (กรณีสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับตามสายการบิน)
 •  ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 9 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

ช่วงเดินทาง
08 ธ.ค.63 10 ธ.ค.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
9,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ธ.ค.63 10 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  17 ธ.ค.63 19 ธ.ค.63
  สายการบิน
  VETJECT AIR (VZ)
  จำนวน
  ราคา
  8,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  17 ธ.ค.63 19 ธ.ค.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   29 ธ.ค.63 31 ธ.ค.63
   สายการบิน
   VETJECT AIR (VZ)
   จำนวน
   ราคา
   9,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   29 ธ.ค.63 31 ธ.ค.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    01 ม.ค.64 03 ม.ค.64
    สายการบิน
    VETJECT AIR (VZ)
    จำนวน
    ราคา
    10,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    01 ม.ค.64 03 ม.ค.64
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     02 ม.ค.64 04 ม.ค.64
     สายการบิน
     VETJECT AIR (VZ)
     จำนวน
     ราคา
     9,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     02 ม.ค.64 04 ม.ค.64
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      14 ม.ค.64 16 ม.ค.64
      สายการบิน
      VETJECT AIR (VZ)
      จำนวน
      ราคา
      8,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      14 ม.ค.64 16 ม.ค.64
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       08 ธ.ค.63 10 ธ.ค.63
       VETJECT AIR (VZ)
       9,900 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       08 ธ.ค.63 10 ธ.ค.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        17 ธ.ค.63 19 ธ.ค.63
        VETJECT AIR (VZ)
        8,900 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        17 ธ.ค.63 19 ธ.ค.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         29 ธ.ค.63 31 ธ.ค.63
         VETJECT AIR (VZ)
         9,900 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         29 ธ.ค.63 31 ธ.ค.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          01 ม.ค.64 03 ม.ค.64
          VETJECT AIR (VZ)
          10,900 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          01 ม.ค.64 03 ม.ค.64
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           02 ม.ค.64 04 ม.ค.64
           VETJECT AIR (VZ)
           9,900 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           02 ม.ค.64 04 ม.ค.64
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            14 ม.ค.64 16 ม.ค.64
            VETJECT AIR (VZ)
            8,900 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            14 ม.ค.64 16 ม.ค.64
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             Tags ที่เกี่ยวข้อง
             โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
             • Package05
             • ไม่ทราบสายการบิน
             • ต.ค.63 - ต.ค.64
             • 1 วัน 0 คืน
             • 180 ครั้ง
             เริ่มต้น 1,390 บาท
             • Package02
             • ไม่ทราบสายการบิน
             • ต.ค.63 - ต.ค.64
             • 2 วัน 1 คืน
             • 172 ครั้ง
             เริ่มต้น 1,990 บาท
             • 044
             • นกแอร์ (Nok Air)
             • ก.ค.63-ธ.ค.63
             • 2 วัน 1 คืน
             • 186 ครั้ง
             เริ่มต้น 4999 บาท
             ชื่นชอบ