Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศเชียงราย เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน

จ.เชียงราย – ไร่ชาฉุยฟง – พิพิธภัณฑ์บ้านดํา – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น

วัดร่องขุ่น – ไร่บุญรอด – วัดแสงแก้วโพธิญาณ – วัดพระธาตุแม่เจดีย์ – เชียงใหม่ – พระธาตุดอยคำ

ม่อนแจ่ม – พระธาตุดอยสุเทพ – วัดสันป่ายางหลวง – วัดพระธาตุหริภุญชัย – กาดทุ่งเกวียน

ทัวร์ในประเทศเชียงราย เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน

028
ทัวร์ในประเทศเชียงราย เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
มิ.ย.63-ม.ค.63
การเดินทาง
4 วัน 2 คืน
สายการบิน
รถบัส
จำนวนผู้เข้าชม
103 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
8,500 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพ ฯ - จ.เชียงราย

19.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงราย

20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

จ.เชียงราย – ไร่ชาฉุยฟง - พิพิธภัณฑ์บ้านดํา - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น

05.30 น. เดินทางถึง จ.เชียงราย แวะให้คณะทำภาระกิจส่วนตัว

07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดี ของ บริษัท ฉุยฟงที จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตใบชา รายใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย และเป็นสถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่อง อ

09.00 น. นำท่านชม พิพิธภัณฑ์บ้านดำ สถานที่รวบรวมจิตรกรรม ปฏิมากรรม ของอ.ถวัลย์ ดัชนี

นำท่านเดินทางไปยัง วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ที่สวยงาม

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน

18.00 น. บริการอาหารเย็น

วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - วัดแสงแก้วโพธิญาณ - วัดพระธาตุแม่เจดีย์ - เชียงใหม่ - พระธาตุดอยคำ

07.00 น. บริการอาหารเช้า

นำท่านไปชมความงามของ วัดร่องขุ่น วัดที่มีความสวยงามโดดเด่น สร้างโดย จินตนาการของ อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดัง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน

นำท่านเดินทางสู่ วัดแสงแก้วโพธิญาณ พุทธสถานที่สำคัญแห่งยุคที่เกิดขึ้นใหม่ในดินแดนล้านนาแห่งนี้

16.00 น. ถึง ตัวเมืองเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ ขอพรพระทันใจ ชมวิวเมืองเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญอีกวัดหนึ่งใน จังหวัดเชียงใหม่

18.30 น. บริการอาหารค่ำ

ม่อนแจ่ม - พระธาตุดอยสุเทพ - วัดสันป่ายางหลวง - วัดพระธาตุหริภุญชัย - กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ

07.00 น. บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหาร เก็บสัมภาระเรียบร้อย Check Out
นำท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม โครงการหลวงหนองหอย ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ โอบกอดด้วยกลิ่นไอหมอก

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน

นำท่านเดินทางไป วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร สักการะพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกา

นำท่านเดินทางไปยัง วัดสันป่ายางหลวง เป็นวัดที่ติด 1 ใน 5 วัดที่สวยที่สุดในประเทศไทย

นำท่านออกเดินทางสู่ จ.ลำปาง แวะซื้อของฝาก ณ กาดทุ่งเกวียน

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

17.30 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

24.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน ( แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 9 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ช่วงเดินทาง
03 ก.ค.63 06 ก.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 ก.ค.63 06 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
09 ก.ค.63 12 ก.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ก.ค.63 12 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
16 ก.ค.63 19 ก.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ก.ค.63 19 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
23 ก.ค.63 26 ก.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ก.ค.63 26 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
30 ก.ค.63 02 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ก.ค.63 02 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
06 ส.ค.63 09 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 ส.ค.63 09 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
13 ส.ค.63 16 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 ส.ค.63 16 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
20 ส.ค.63 23 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
27 ส.ค.63 30 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 ส.ค.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
03 ก.ย.63 06 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 ก.ย.63 06 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
10 ก.ย.63 13 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ก.ย.63 13 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
17 ก.ย.63 20 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ก.ย.63 20 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
24 ก.ย.63 27 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ก.ย.63 27 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
01 ต.ค.63 04 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ต.ค.63 04 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
08 ต.ค.63 11 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ต.ค.63 11 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
15 ต.ค.63 18 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
15 ต.ค.63 18 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
29 ต.ค.63 01 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
29 ต.ค.63 01 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
05 พ.ย.63 08 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 พ.ย.63 08 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
12 พ.ย.63 15 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 พ.ย.63 15 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
19 พ.ย.63 22 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 พ.ย.63 22 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
26 พ.ย.63 29 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 พ.ย.63 29 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
10 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
17 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
24 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
30 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
07 ม.ค.63 10 ม.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
07 ม.ค.63 10 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

03 ก.ค.63 06 ก.ค.63
รถบัส
8,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 ก.ค.63 06 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

09 ก.ค.63 12 ก.ค.63
รถบัส
8,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ก.ค.63 12 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

16 ก.ค.63 19 ก.ค.63
รถบัส
8,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ก.ค.63 19 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

23 ก.ค.63 26 ก.ค.63
รถบัส
8,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ก.ค.63 26 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

30 ก.ค.63 02 ส.ค.63
รถบัส
8,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ก.ค.63 02 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

06 ส.ค.63 09 ส.ค.63
รถบัส
8,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 ส.ค.63 09 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

13 ส.ค.63 16 ส.ค.63
รถบัส
8,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 ส.ค.63 16 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

20 ส.ค.63 23 ส.ค.63
รถบัส
8,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

27 ส.ค.63 30 ส.ค.63
รถบัส
8,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 ส.ค.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

03 ก.ย.63 06 ก.ย.63
รถบัส
8,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 ก.ย.63 06 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

10 ก.ย.63 13 ก.ย.63
รถบัส
8,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ก.ย.63 13 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

17 ก.ย.63 20 ก.ย.63
รถบัส
8,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ก.ย.63 20 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

24 ก.ย.63 27 ก.ย.63
รถบัส
8,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ก.ย.63 27 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

01 ต.ค.63 04 ต.ค.63
รถบัส
8,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ต.ค.63 04 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

08 ต.ค.63 11 ต.ค.63
รถบัส
8,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ต.ค.63 11 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

15 ต.ค.63 18 ต.ค.63
รถบัส
8,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
15 ต.ค.63 18 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
รถบัส
8,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

29 ต.ค.63 01 พ.ย.63
รถบัส
8,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
29 ต.ค.63 01 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

05 พ.ย.63 08 พ.ย.63
รถบัส
8,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 พ.ย.63 08 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

12 พ.ย.63 15 พ.ย.63
รถบัส
8,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 พ.ย.63 15 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

19 พ.ย.63 22 พ.ย.63
รถบัส
8,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 พ.ย.63 22 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

26 พ.ย.63 29 พ.ย.63
รถบัส
8,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 พ.ย.63 29 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
รถบัส
8,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

10 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
รถบัส
8,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

17 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
รถบัส
8,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

24 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
รถบัส
8,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

30 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
รถบัส
8,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

07 ม.ค.63 10 ม.ค.63
รถบัส
8,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
07 ม.ค.63 10 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 063
 • ไม่ทราบสายการบิน
 • ก.ค.63-ธ.ค.63
 • 2 วัน 1 คืน
 • 71 ครั้ง
เริ่มต้น 888 บาท
 • 021
 • แอร์เอเชีย (AirAsia)
 • พ.ค.63-ก.ย.63
 • 4 วัน 3 คืน
 • 88 ครั้ง
เริ่มต้น 13,999 บาท