ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่ เบตง

เบตง l บ่อน้ำพุร้อนเบตง l อุโมงค์ปิยะมิตร l อาหารพื้นเมืองไก่เบตง l  สนามบินเบตง ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม l อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ l Skywalk ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 l สะพานแตปูซู l Street Art สงขลา l  หาดสมิหลา l มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา l ตลาดกิมหยง

ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่ เบตง

รหัส 006-0068
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63- ม.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
8,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
59 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่– สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบางลาง- วัดพุทธาธิวาส – บ่อน้ำพุร้อนเบตง - สวนดอกไม้หมื่นบุปผา

04.30 : คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ E สายการบินไทยแอร์เอเชีย

06.00 : นำท่านเดินทางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD4300

07.35 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมีไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับ จากนั้นนำท่านขึ้นเดินทางท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศ จากนั้นเดินทางไปเมืองเบตง แวะถ่ายรูป สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบางลาง เขื่อนบางลางเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำปัตตานีตามแผนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกทางภาคใต้  ชมทิวทัศน์ผืนป่าตัดผืนน้ำสีเขียวสวยงามสบายตาลัดเลาะผ่านทางโค้งตามแนวเขาถึงเบตง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน เมนูดังเมืองเบตง เมนูพิเศษ ไก่สับเบตง  ผักน้ำ เคาหยก 

บ่าย : นำท่านเดินทางไปยัง วัดพุทธาธิวาส นมัสการพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธาน

15.00 : แวะร้านอินเตอร์รังนก การคัดรังนก เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และ ร้านสมุนไพรขึ้นชื่อ (นำท่านชิมชาเห็ดหลินจือธรรมชาติและซุปต้าลิหวังตุ๋นไก่)

16.00 : จากนั้นเดินทางต่อไปยัง บ่อน้ำพุร้อนเบตง ตั้งอยู่ใน ตำบลตาเนาะแมเราะ จังหวัดยะลา เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย เดินทางต่อไปยัง สวนดอกไม้หมื่นบุปผา สวนดอกไม้เมืองหนาวในหุบเขา เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร  

วันที่ 2 อุโมงค์ปิยะมิตร – ชมตู้ไปรษณีย์ – สนามบินเบตง – ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – ถนนคนเดินเบตง

07.00 : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.00 : นำท่านย้อนรอยประวัติศาสตร์ ชมกองกำลังพรคคคอมมูนิสมาลายา ที่เจาะอุโมงค์ภูเขาเพื่อใช้ในการหลบภัย มีความยาวถึง 1 กม. โดยประมาณ เรียกกันว่า อุโมงค์ปิยะมิตร

10.00 : นำชมตู้ไปรษณีย์ ถ่ายรูปไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเบตงข้างหอนาฬิกา

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : จากนั้นนำท่านชม สนามบินเบตง ที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สวยเก๋ไก๋ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก นำท่านเหยียบแผ่นดินใต้สุดสยาม ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยามติดชายแดนมาเลเซีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินเมืองเบตง ให้ท่านได้ชมบรรยากาศเมืองเบตงและสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

19.30 : นำท่านเดินเล่นดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืน นกนางแอ่นเกาะตามสายไฟ ถ่ายรูปอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ลอดภูเขาแห่งแรกของไทย ที่มีไฟหลากสีสันตลอดแนวอุโมงค หน้าอุโมงค์เป็นจุดสต๊าทวิ่งของพี่ตูนBody slamอีกด้วย

 

วันที่ 3 Skywalk ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 – สะพานแตปูซู - ของฝากเบตง – Street Art สงขลา – ถนนนางงาม – หาดสมิหลา - มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่

04.00 : นำท่านเดินทางไปยัง สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เป็นวิวที่สวนงามที่สุดให้ท่านได้ดื่มด่ำ สูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า ( รวมค่าเข้าชมแล้ว)

เช้า : รับประทานอาหารเช้านำท่านชม น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชุมชนบ้าน กม.32 ตำบลอัยเยอร์เวงเมืองเบตง น้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงปกคลุมด้วยพืชพรรณไม้สีเขียว ต่อมาในปีมหามงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี 2542 อบต.อัยเยอร์เวง จึงได้เข้ามาพัฒนาบุกเบิกเส้นทาง พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และได้เปลี่ยนชื่อเป็นน้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จากนั้นนำท่านชม สะพานแตปูชู เป็นสะพานแขวนที่ช้ในการสัญจรของชาวบ้านท้องถิ่น ขึงด้วยลวดวลิงแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาคนสมัยก่อนปูด้วยไม้ระแนงข้ามแม่น้ำปัตตานียาวกว่า 100 เมตร

10.00 : จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดสงขลา อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

14.00 : นำท่านชมย่านเมืองเก่าสงขลา(Street Art) และถนนนามงาม ซึ่งเป็นย่านการค้าที่สำคัญในอดีตของเมืองสงขลา จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังหาดสมิหลา ถ่ายรูปกับ นางเงือก สัญลักษณ์โดดเดนของจังหวัดสงขลา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา หรือมัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม โดยได้เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อปี 2534 นำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

21.55 : นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD4303

23.30 : เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-หาดใหญ่ ชั้นประหยัด สายการบินแอร์เอเชีย
 2. น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry On 7 กิโลกรัม
 3. ค่ารถโดยสาร ท่องเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 7. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 8. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ไม่รวมประกันสุขภาพ
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีที่ต้องการซื้อน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว ( หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 5 วัน)
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
25/12/2020 27/12/2020
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
8,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่ เบตง
เดินทาง 25/12/2020 27/12/2020
*** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
*** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  31/12/2020 02/01/2021
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  11,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่ เบตง
  เดินทาง 31/12/2020 02/01/2021
  *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 8,900 ***
  *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   01/01/2021 03/01/2021
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   8,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่ เบตง
   เดินทาง 01/01/2021 03/01/2021
   *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 8,900 ***
   *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    15/01/2021 17/01/2021
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    8,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่ เบตง
    เดินทาง 15/01/2021 17/01/2021
    *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
    *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     29/01/2021 31/01/2021
     การเดินทาง
     Air Asia (FD)
     จำนวน
     ราคา
     8,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่ เบตง
     เดินทาง 29/01/2021 31/01/2021
     *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
     *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      12/02/2021 14/02/2021
      การเดินทาง
      Air Asia (FD)
      จำนวน
      ราคา
      8,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่ เบตง
      เดินทาง 12/02/2021 14/02/2021
      *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
      *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       19/02/2021 21/02/2021
       การเดินทาง
       Air Asia (FD)
       จำนวน
       ราคา
       8,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่ เบตง
       เดินทาง 19/02/2021 21/02/2021
       *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
       *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        25/02/2021 27/02/2021
        การเดินทาง
        Air Asia (FD)
        จำนวน
        ราคา
        9,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่ เบตง
        เดินทาง 25/02/2021 27/02/2021
        *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 7,900 ***
        *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         05/03/2021 07/03/2021
         การเดินทาง
         Air Asia (FD)
         จำนวน
         ราคา
         8,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่ เบตง
         เดินทาง 05/03/2021 07/03/2021
         *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
         *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          19/03/2021 21/03/2021
          การเดินทาง
          Air Asia (FD)
          จำนวน
          ราคา
          8,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่ เบตง
          เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
          *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
          *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           25/12/2020 27/12/2020
           Air Asia (FD)
           8,900 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่ เบตง
           เดินทาง 25/12/2020 27/12/2020
           *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
           *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            31/12/2020 02/01/2021
            Air Asia (FD)
            11,900 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่ เบตง
            เดินทาง 31/12/2020 02/01/2021
            *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 8,900 ***
            *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             01/01/2021 03/01/2021
             Air Asia (FD)
             8,900 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่ เบตง
             เดินทาง 01/01/2021 03/01/2021
             *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 8,900 ***
             *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              15/01/2021 17/01/2021
              Air Asia (FD)
              8,900 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่ เบตง
              เดินทาง 15/01/2021 17/01/2021
              *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
              *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               29/01/2021 31/01/2021
               Air Asia (FD)
               8,900 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่ เบตง
               เดินทาง 29/01/2021 31/01/2021
               *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
               *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                12/02/2021 14/02/2021
                Air Asia (FD)
                8,900 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่ เบตง
                เดินทาง 12/02/2021 14/02/2021
                *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
                *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 19/02/2021 21/02/2021
                 Air Asia (FD)
                 8,900 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่ เบตง
                 เดินทาง 19/02/2021 21/02/2021
                 *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
                 *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  25/02/2021 27/02/2021
                  Air Asia (FD)
                  9,900 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่ เบตง
                  เดินทาง 25/02/2021 27/02/2021
                  *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 7,900 ***
                  *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   05/03/2021 07/03/2021
                   Air Asia (FD)
                   8,900 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่ เบตง
                   เดินทาง 05/03/2021 07/03/2021
                   *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
                   *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    19/03/2021 21/03/2021
                    Air Asia (FD)
                    8,900 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่ เบตง
                    เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
                    *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
                    *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     Share on social networks
                     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                     • เดินทางมาเอง
                     • ธ.ค.63 - ม.ค.64
                     • 3 วัน 2 คืน
                     • 62 ครั้ง
                     เริ่มต้น 3,899 บาท
                     รหัส 007-0056
                     3 วัน 2 คืน
                     เดินทางมาเอง
                     เริ่มต้น 3,899 บาท
                     ชื่นชอบ