เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 4วัน3คืน DD

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 4วัน3คืน DD @playfultour
พระธาตุศรีจอมทอง ประจำปีชวด ชมทุ่งบัวตองอูคอ ชมสายหมอกหมู่บ้านรักษ์ไทย ปางอุ๋ง 

DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยคำ – CHOM CAFÉ – วัดพระธาตุศรีจอมทอง – ไร่กลางขุน    (–/L/D)                   

DAY 2 ถ้ำแก้วโกมล – ทุ่งดอกบัวตอง – พระธาตุดอยกองมู – วัดจองคำ  –วัดจองกลาง  (B/L/D)

DAY 3 ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – บ้านจ่าโบ่ – ปาย – วัดพระธาตุแม่เย็น  –  สะพานประวัติศาสตร์ปาย   (B/L/)

บินด้วยสายการบินนกแอร์ (DD) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)

DD1 DMK(ดอนเมือง) – CNX(เชียงใหม่) 07.00 – 08.10
DD9 CNX(เชียงใหม่) – DMK(ดอนเมือง) 18.10 19.00

**ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.**

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษัทฯขออนุญาตรับลูกค้าที่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่รัฐบาลหรือสาธารณสุขกำหนด/รับรอง พร้อมทั้งแสดงเอกสารการได้รับการวัคซีนและผลตรวจโควิท-19

ที่ได้รับการรับรองจากทางสถานพยาบาลเท่านั้น

**เงื่อนไขการเดินทางเข้าแต่ละจังหวัด อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อมีประกาศการเปลี่ยนแปลง**

ผู้ที่เดินทาง จะต้องได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้

: SINOVAC 2เข็ม /SINOPHARM 2เข็ม /MODERNA 2 เข็ม

/ PFIZER 2 เข็ม/SPUTNIK V 2 เข็ม /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม

/ASTRAZENECA 1 เข็ม / J&J 1 เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14วัน)

**ผู้เดินทางต้องแนบหลักฐานการฉีดวัคซีนกับทางบริษัทพร้อมหลักฐานการจอง**

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 4วัน3คืน DD

รหัส TH01
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 4วัน3คืน DD @playfultour
วันที่เดินทาง
พ.ย.-ธ.ค.2564
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
68 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยคำ – CHOM CAFÉ – วัดพระธาตุศรีจอมทอง – ไร่กลางขุน  (–/L/D)

05.00   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คำแนะนำมาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 

            *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*

07.00   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD1 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**

**ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าหรืออัพที่นั่งได้ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม**

08.10   เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

—-  หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว —-

นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่มีความสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร สร้างในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น

จากนั้นพาท่านชม CHOM CAFÉ ความพิเศษอยู่ที่สวนป่าสไตล์ TROPICAL THAI MOSS GARDEN ซึ่งเป็นการจำลองสวนป่าดิบชื้นขึ้นมาอยู่ในเมือง ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศสบายๆ เดินเล่นในสวนป่าที่ร่มรื่นจากเงาของต้นไม้ใหญ่ ชมน้ำตก เดินลัดเลาะลำธารที่เต็มไปด้วยฝูงปลาคราฟและไอหมอกจางๆ  

เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านชม วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดิมชื่อ วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง ตั้งอยู่ถนนเชียงใหม่-ฮอด หมู่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 58 กิโลเมตร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 บริเวณที่ตั้ง เป็นเนินดินสูง ประมาณ 10 เมตร เรียกกันมาตั้งแต่อดีตว่า ดอยจอมทอง ตามประวัติสันนิษฐานว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นในราว พุทธศตวรรษที่ 20 แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัด ปรากฏเป็นลักษณะของศิลปกรรม ในสมัยหลัง พุทธศตวรรษที่ 24 ซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาของยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่

นำท่านออกเดินทางไปยัง ไร่กลางขุ่น เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ถือว่าพลาดไม่ได้เลย ที่นี่นอกจากจะจำหน่ายไม้ดอกกระถาง สวยงาม กล้าผักผลไม้แล้วนั้น ยังเปิดเป็นร้านกาแฟเล็กๆน่ารัก พร้อมทั้งมีบริการทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลเปิดให้ได้เข้าไปถ่ายรูปกันอีกด้วย

ค่ำ        รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก  PHU-ANNA ECO HOUSE อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 DAY 2 ถ้ำแก้วโกมล – ทุ่งดอกบัวตอง – พระธาตุดอยกองมู – วัดจองคำ –วัดจองกลาง (B/L/D)

เช้า     รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ

นำทุกท่านออกเดินทางสู่ ถ้ำแก้วโกมล เป็นถ้ำที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในถ้ำผลึกแร่แคลไซต์ที่ค้นพบเพียง 3 แห่งทั่วโลก เป็นถ้ำที่ค้นพบด้วยความบังเอิญโดยวิศวกรชาวไทย เป็นถ้ำที่ทอดตัวลึกลงไปในพิภพ ทางเดินค่อยข้างแคบเล็กแต่ไม่ถึงกับอึดอัด ทางเจ้าหน้าวนอุทยานทำทางเดินเป็นบันไดไม้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศึกษา ถ้ำแก้วโกมลแบ่งเป็น 5 ห้อง คือห้องพระทัยธาร วิมานเมฆ เฉกหิมพานต์ ม่านผาแก้ว และเพลิดแพ้วมณีบุปผา ข้อดีของถ้ำแก้วโกมลคือคุณค่าของผลึกแคลไซต์ดังกล่าว ส่วนข้อเสียไม่ได้เกิดจากถ้ำแต่เกิดจากมนุษย์ คืออุณหภูมิจากมนุษย์ทำให้เกิดผลกระทบต่อแคลไซต์ การไปแตะไปจับทำให้ผลึกแร่สีขาวสวยสะอาดตาเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำ

จากนั้นนำท่านไปชม ทุ่งดอกบัวตอง ที่ดอยแม่อูคอ จะบานสะพรั่ง ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยจะบานเต็มท้องทุ่งเหลืองอร่าม ต้อนรับทุกสายตาที่มาเยือน

เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

นำท่านออกเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาช้านาน ตั้งอยู่บนดอยกองมู ทางทิศตะวันตกของ ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเพียง 3 ก.ม.เดินทางโดยแยกจากทางหลวงสาย 108 ตรงบริเวณ อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชาขึ้นไปทางซ้ายมือ เป็นทางลาดยางขึ้นภูเขาไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณวัดพระธาตุดอยกองมูเดิมมีชื่อเรียกว่า วัดปลายดอยประกอบ ด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของ พระโมคคัลลานะ เถระ ซึ่งนำมา จากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย พระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน คนแรก จากวัดพระธาตุ ดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน

นำท่านออกเดินทางสู่ วัดจองกลาง ภายในวิหารมีแท่นบูชาตั้งพระพุทธสิหิงค์จำลอง ปิดทองเหลืองอร่ามไปทั้งองค์ มีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อีก เช่น ตุ๊กตาแกะสลักด้วยไม้เป็นรูปคนและสัตว์เกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดก ฝีมือแกะสลักของช่างชาวพม่า ซึ่งนำมาจากพม่าตั้งแต่ พ.ศ. 2400 นอกจากนี้ทางด้านจิตรกรรม ยังมีภาพวาดบนแผ่นกระจก เรื่องพระเวสสันดรชาดกและภาพประวัติเจ้าชายสิทธัตถะ ตลอดจนภาพแสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยนั้นหลายภาพ มีคำบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาพม่า และมีบันทึกบอกไว้ว่าเป็นฝีมือของช่างไทยใหญ่จากมัณฑะเลย์ จากนั้นนำท่านไปยัง วัดจองคำ หรือ พระอารามหลวงวัดจองคำ ตั้งอยู่ข้างกับวัดจองกลาง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2340 เป็นวัดแห่งแรกของจ.แม่ฮ่องสอน เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างตามแบบอย่างศิลปไทยใหญ สิ่งที่โดดเด่นหลังคาทรงประสาท 9 ชั้น และมีศาสนสถานที่สำคัญคือ วิหารหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูป องค์ใหญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอน สร้างเมื่อ พ.ศ.2477 โดยช่างชาวพม่าในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน ของหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระประธาน มีขนาดหน้าตักกว้าง 4.85 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2469 โดยช่างฝีมือชาวพม่า และมีพระพุทธรูป ขนาดใหญ่ซึ่งจำลองมาจากพระศรีศากยมุนีที่วิหารวัดสุทัศน์ เหตุที่เรียกชื่อวัดจองคำ เนื่องจาก เสาวัดประดับ ด้วยทองคำเปลว

ค่ำ        รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก  THE IMPERIAL MAE HONG SON RESORT  จ.แม่ฮ่องสอน หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 DAY 3 ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – บ้านจ่าโบ่ – ปาย – วัดพระธาตุแม่เย็น – สะพานประวัติศาสตร์ปาย (B/L/-)

เช้า     รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ

ออกเดินทางสู่ ปางอุ๋ง หรือ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่อันตราย อยู่ติดแนวชายแดนพม่า มีลักษณะเป็นพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำเป็นทิวสนที่ปลูกเรียงรายกัน ภาพอันสวยงามของไอหมอกที่ลอยเหนือทะเลสาป กับบรรยากาศอันหนาวเหน็บในยามเช้า ทำให้ ปางอุ๋ง กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาแรง ยอดฮิต สุดแสนโรแมนติกติดอันดับต้นๆของแม่ฮ่องสอน จนได้รับขนานนามว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย” (ไม่รวมค่าบริการล่องแพชมบรรยากาศ)

 

นำท่านออกเดินทางสู่ บ้านรักไทย ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานอดีต ทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) “ก๊กมินตั๊ง” บ้านรักไทยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล กว่า 1,776 เมตร ทำให้พื้นที่ เหมาะสมอย่างยิ่งกับการปลูกชาพันธุ์ดี และพืชเมืองหนาว ทิวทัศน์ของ หมู่บ้านโอบล้อมไปด้วยทิวเขา แมกไม้ที่ อุดมสมบูรณ์ บ้านรักไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในเรื่องของชาและขาหมู่หมั่นโถว คล้ายกับดอยแม่สลอง (กองพลเดียวกัน) นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวที่แห่งนี้เพื่อดื่มด่ำกับการชิมชา และ ทานขาหมูหมั่นโถว บ้างก็หลีกหนี ความวุ่นวายมาหาความเงียบสบาย ของบ้านรักไทยแห่งนี้ บ้านรักไทยยังมีกิจกรรมหลายอย่างไว้ให้นักท่องเที่ยว ได้สนุกสนาน เช่น การเดินป่าศึกษาเส้นทางโดยมัคคุเทศน์น้อย พาเข้าไปชม “คุกดิน” และการขี่ม้าพาข้ามแดนไป ฝั่งพม่า ที่บ้านรักไทยยังมีเกสถ์เฮาส์ริมน้ำ (บ้านดิน) ไว้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องกับสัมผัสกับ ธรรมชาติแบบใกล้ชิด

เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

นำท่านออกเดินทางสู่ ชุมชนบ้านจ่าโบ่  ตั้งอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตอย่างปาย ใช้เวลาเดินทางจากปายประมาณ 1 ชั่วโมงกว่า การเดินทางจากปายไปยัง อ.ปางมะผ้า จากนั้นขับตรงไปอีก 12 กิโลเมตร เจอแยกบ้านแม่ระนาเข้าไปยังหมู่บ้านขับรถตรงไปอีก 4 กิโลเมตร เส้นทางทำใหม่ราดยางตลอดทาง สำหรับใครที่ไม่มีรถส่วนตัวก็ต้องอาศัยนั่ง รถตู้ปาย -เมืองแม่ฮ่องสอน หรือนั่งรถแดงโดยสารมาลงหน้าปากทางเข้าหลังจากนั้นอาจโบกรถหรือนัดแนะกับรถในหมู่บ้านให้มารับ เมื่อมาถึงหมู่บ้านเราก็จะได้เจอกับร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาซึ่งเป็นร้านขึ้นชื่อของที่นี่ เพราะนอกจากจะมีก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อยในราคาหลักสิบให้ได้ทานแล้ว มองไปรอบๆ จะเห็นว่าตั้งอยู่ในมุมที่เหมาะเจาะมองเห็นภูเขาที่สวยงามสลับซับซ้อน

นำท่านออกเดินทางสู่ วัดพระธาตุแม่เย็น อยู่ห่าง อ.ปาย ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมานาน บริเวณวัดเงียบสงบ ร่มรื่น มีจุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเห็นได้ชัดจากตัว อ.ปาย โดยประวัติของวัดพระธาตุแม่เย็นไม่มีปรากฏว่าสร้างขึ้นในสมัยใด ด้านหลังโบสถ์เป็นที่ตั้งของเจดีย์เก่าหรือที่เรียกว่า “เจดีย์พระธาตุแม่เย็น” เป็นเจดีย์ทรงระฆังสีขาวฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร โดดเด่นที่ยอดฉัตรแบบเจดีย์พม่า นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางขึ้นมาชมและกราบไหว้พระนอน แล้วที่นี่ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองปาย – แม่น้ำปาย

นำท่านออกเดินทางสู่ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย  ตั้งอยู่ริมถนนสาย 1095  บริเวณกิโลเมตรที่ 88 ก่อนเข้าสู่ตัวเมืองปาย สะพานแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนประตูสู่อำเภอปาย สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง อำเภอปายจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัติศาสตร์” ในอดีตสะพานแห่งนี้ถูกสร้างด้วยไม้ แต่หลังจบสงครามได้เผาสะพานไม้นี้ทิ้ง และถูกสร้างขึ้นใหม่โดยใช้สะพานเหล็กจากสะพานนวรัฐมาแทนซึ่งเป็น ของเดิมในจังหวัดเชียงใหม่   สะพานประวัติศาสตร์ยังคงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอำเภอปายอยู่เป็นประจำ เพราะถือเป็นอีกหนึ่ง แลนด์มาร์คของปายที่ไม่ควรพลาดต้องแวะมาเดินเล่นบนสะพานและถ่ายภาพ

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก DIAMOND DE PAI CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 DAY 4 จุดชมวิวหยุนไหล – AIR DIAMOND CAFE & HOTEL – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (B/L/–)

เช้า     รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านออกเดินทางสู่ จุดชมวิวหยุนไหล ห่างจากหมู่บ้านสันติชล ประมาณ  1.6  กิโลเมตร เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของอำเภอปาย ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว สามารถมองเห็นทะเลหมอกที่ถูกรายล้อมไปด้วยทิวเขาน้อยใหญ่ และทัศนียภาพบ้านเรือนของเมืองปายที่ถูกปกคลุมด้วยสายหมอก   คำว่าหยุนไหล เป็นภาษาจีนกลาง หมายถึง แหล่งที่เมฆไหลมารวมกัน ซึ่งเปรียบเสมือนคนจีนยูนานที่อพยพมาจากเมืองจีน แต่ในที่สุดก็อพยพย้ายถิ่นฐานมารวมกัน จุดชมทะเลหมอกหยุนไหล สามารถชมได้ทั้งฤดูฝนและฤดูหนาว  บริเวณจุดชมวิวได้จัดทำเป็นระเบียงชมวิวและจุดถ่ายภาพน่ารักๆ หลายจุด ทั้งระเบียงชมวิว จุดคล้องกุญแจคู่รัก  ป้ายร้อยที่บอกรัก  และศาลาสำหรับนั่งชมวิว

เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

นำท่านเช็คอินที่ AIR DIAMOND CAFE & HOTEL ร้านกาแฟบนเครื่องบินแห่งแรกของเชียงใหม่ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ในอำเภอแม่แตง ร้านกาแฟสุดเก๋บนเครื่องบินที่นำเครื่องบิน Airbus A330-300 ลำใหญ่ ของการบินไทยที่ปลดระวางแล้วมาดัดแปลงเป็นร้านกาแฟ จำลองบรรยากาศบนเครื่องมาให้เราได้นั่งจิบกาแฟถ่ายรูปสวยๆ ให้หายคิดถึงการนั่งเครื่อง

ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

18.10   เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9 เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง05 นาที

            **ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**

            **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**

            **ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าหรืออัพที่นั่งได้ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม**

19.15   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


รายละเอียดเพิ่มเติม
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก. (หากต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าโหลดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
 • รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
 • ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท

**หากต้องการทำกรุ๊ปส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้**

ข้อสำคัญ
 • ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
 • ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ำกว่า 8 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
 • กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทำการเสริมเตียงให้เท่านั้น การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรมนั้นๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง)
 • ราคาทัวร์ เป็นราคาสำหรับคนไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท ต่อท่าน
 • หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขและข้อจำกัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะทำตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจโควิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจังหวัดและสายการบิน
เงื่อนไขการจอง
 • มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ชัดเจน เพื่อการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินมัดจำในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ทำการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีที่นั่งจำกัด
 • ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจำนวน เท่านั้น
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชำระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
 • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละจังหวัด หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
หมายเหตุ
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่านจำเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง

**เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

ช่วงเดินทาง
13/11/2021 16/11/2021
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
8
ราคา
10,999 บาท
จอง
ว่าง 8 ที่
จองทัวร์
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พระธาตุศรีจอมทอง ปีชวด
เดินทาง 13/11/2021 16/11/2021
*** พักเดี่ยว 2,500 ***
*** (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  16/11/2021 19/11/2021
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  8
  ราคา
  9,999 บาท
  จอง
  ว่าง 8 ที่
  จองทัวร์
  เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พระธาตุศรีจอมทอง ปีชวด
  เดินทาง 16/11/2021 19/11/2021
  *** พักเดี่ยว 2,500 ***
  *** (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   20/11/2021 23/11/2021
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   8
   ราคา
   10,999 บาท
   จอง
   ว่าง 8 ที่
   จองทัวร์
   เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พระธาตุศรีจอมทอง ปีชวด
   เดินทาง 20/11/2021 23/11/2021
   *** พักเดี่ยว 2,500 ***
   *** (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    21/11/2021 24/11/2021
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    8
    ราคา
    9,999 บาท
    จอง
    ว่าง 8 ที่
    จองทัวร์
    เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พระธาตุศรีจอมทอง ปีชวด
    เดินทาง 21/11/2021 24/11/2021
    *** พักเดี่ยว 2,500 ***
    *** (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     24/11/2021 27/11/2021
     การเดินทาง
     Nok Air (DD)
     จำนวน
     8
     ราคา
     9,999 บาท
     จอง
     ว่าง 8 ที่
     จองทัวร์
     เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พระธาตุศรีจอมทอง ปีชวด
     เดินทาง 24/11/2021 27/11/2021
     *** พักเดี่ยว 2,500 ***
     *** (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      27/11/2021 30/11/2021
      การเดินทาง
      จำนวน
      8
      ราคา
      10,999 บาท
      จอง
      ว่าง 8 ที่
      จองทัวร์
      เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พระธาตุศรีจอมทอง ปีชวด
      เดินทาง 27/11/2021 30/11/2021
      *** พักเดี่ยว 2,500 ***
      *** (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       13/12/2021 16/12/2021
       การเดินทาง
       Nok Air (DD)
       จำนวน
       8
       ราคา
       9,999 บาท
       จอง
       ว่าง 8 ที่
       จองทัวร์
       เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พระธาตุศรีจอมทอง ปีชวด
       เดินทาง 13/12/2021 16/12/2021
       *** พักเดี่ยว 2,500 ***
       *** (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        18/12/2021 21/12/2021
        การเดินทาง
        Nok Air (DD)
        จำนวน
        8
        ราคา
        10,999 บาท
        จอง
        ว่าง 8 ที่
        จองทัวร์
        เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พระธาตุศรีจอมทอง ปีชวด
        เดินทาง 18/12/2021 21/12/2021
        *** พักเดี่ยว 2,500 ***
        *** (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         19/12/2021 22/12/2021
         การเดินทาง
         Nok Air (DD)
         จำนวน
         8
         ราคา
         9,999 บาท
         จอง
         ว่าง 8 ที่
         จองทัวร์
         เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พระธาตุศรีจอมทอง ปีชวด
         เดินทาง 19/12/2021 22/12/2021
         *** พักเดี่ยว 2,500 ***
         *** (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          21/12/2021 24/12/2021
          การเดินทาง
          Nok Air (DD)
          จำนวน
          8
          ราคา
          9,999 บาท
          จอง
          ว่าง 8 ที่
          จองทัวร์
          เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พระธาตุศรีจอมทอง ปีชวด
          เดินทาง 21/12/2021 24/12/2021
          *** พักเดี่ยว 2,500 ***
          *** (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           25/12/2021 28/12/2021
           การเดินทาง
           Nok Air (DD)
           จำนวน
           ราคา
           10,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พระธาตุศรีจอมทอง ปีชวด
           เดินทาง 25/12/2021 28/12/2021
           *** พักเดี่ยว 2,500 ***
           *** (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            13/11/2021 16/11/2021
            Nok Air (DD)
            8
            10,999 บาท
            ว่าง 8 ที่
            จองทัวร์
            เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 4วัน3คืน DD
            เดินทาง 13/11/2021 16/11/2021
            *** พักเดี่ยว 2,500 ***
            *** (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             16/11/2021 19/11/2021
             Nok Air (DD)
             8
             9,999 บาท
             ว่าง 8 ที่
             จองทัวร์
             เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 4วัน3คืน DD
             เดินทาง 16/11/2021 19/11/2021
             *** พักเดี่ยว 2,500 ***
             *** (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              20/11/2021 23/11/2021
              Nok Air (DD)
              8
              10,999 บาท
              ว่าง 8 ที่
              จองทัวร์
              เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 4วัน3คืน DD
              เดินทาง 20/11/2021 23/11/2021
              *** พักเดี่ยว 2,500 ***
              *** (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               21/11/2021 24/11/2021
               Nok Air (DD)
               8
               9,999 บาท
               ว่าง 8 ที่
               จองทัวร์
               เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 4วัน3คืน DD
               เดินทาง 21/11/2021 24/11/2021
               *** พักเดี่ยว 2,500 ***
               *** (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                24/11/2021 27/11/2021
                Nok Air (DD)
                8
                9,999 บาท
                ว่าง 8 ที่
                จองทัวร์
                เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 4วัน3คืน DD
                เดินทาง 24/11/2021 27/11/2021
                *** พักเดี่ยว 2,500 ***
                *** (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 27/11/2021 30/11/2021
                 8
                 10,999 บาท
                 ว่าง 8 ที่
                 จองทัวร์
                 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 4วัน3คืน DD
                 เดินทาง 27/11/2021 30/11/2021
                 *** พักเดี่ยว 2,500 ***
                 *** (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  13/12/2021 16/12/2021
                  Nok Air (DD)
                  8
                  9,999 บาท
                  ว่าง 8 ที่
                  จองทัวร์
                  เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 4วัน3คืน DD
                  เดินทาง 13/12/2021 16/12/2021
                  *** พักเดี่ยว 2,500 ***
                  *** (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   18/12/2021 21/12/2021
                   Nok Air (DD)
                   8
                   10,999 บาท
                   ว่าง 8 ที่
                   จองทัวร์
                   เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 4วัน3คืน DD
                   เดินทาง 18/12/2021 21/12/2021
                   *** พักเดี่ยว 2,500 ***
                   *** (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    19/12/2021 22/12/2021
                    Nok Air (DD)
                    8
                    9,999 บาท
                    ว่าง 8 ที่
                    จองทัวร์
                    เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 4วัน3คืน DD
                    เดินทาง 19/12/2021 22/12/2021
                    *** พักเดี่ยว 2,500 ***
                    *** (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     21/12/2021 24/12/2021
                     Nok Air (DD)
                     8
                     9,999 บาท
                     ว่าง 8 ที่
                     จองทัวร์
                     เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 4วัน3คืน DD
                     เดินทาง 21/12/2021 24/12/2021
                     *** พักเดี่ยว 2,500 ***
                     *** (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      25/12/2021 28/12/2021
                      Nok Air (DD)
                      10,999 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 4วัน3คืน DD
                      เดินทาง 25/12/2021 28/12/2021
                      *** พักเดี่ยว 2,500 ***
                      *** (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       Share on social networks
                       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                       • เดินทางมาเอง
                       • มี.ค.64 - ต.ค.64
                       • 2 วัน 1 คืน
                       • 221 ครั้ง
                       เริ่มต้น 1,290 บาท
                       รหัส PK-010
                       2 วัน 1 คืน
                       เดินทางมาเอง
                       เริ่มต้น 1,290 บาท
                       • รถโค้ช
                       • มี.ค.64
                       • 0 วัน 0 คืน
                       • 136 ครั้ง
                       เริ่มต้น 3,888 บาท
                       รหัส 001-0172
                       0 วัน 0 คืน
                       รถโค้ช
                       เริ่มต้น 3,888 บาท
                       • Nok Air (DD)
                       • พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564
                       • 3 วัน 2 คืน
                       • 76 ครั้ง
                       เริ่มต้น 8,999 บาท
                       เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 3วัน2คืน
                       รหัส TH02
                       3 วัน 2 คืน
                       Nok Air (DD)
                       เริ่มต้น 8,999 บาท
                       ชื่นชอบ