• ดอยแม่สลอง-ไร่ชา 101–พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี–กาดแม่สลอง
 • ไร่ชาฉุยฟง-พระตำหนักดอยตุง–สวนแม่ฟ้าหลวง–หมู่บ้านผาฮี้-ตลาดแม่สาย- เชียงรายไนท์บาร์ซ่า  
 • วัดร่องขุ่น–SINGHA PARK–วัดห้วยปลากั้ง-Lalitta Café–วัดร่องเสือเต้น 
รหัส 040-3320
วันที่เดินทาง
ก.พ.66 - มี.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินเชียงราย-ดอยแม่สลอง-ไร่ชา 101–พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี–กาดแม่สลอง

09.55 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ (อ้างอิงจากสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE130 BKK-CEI 08.30-09.55) พร้อมออกเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง โดย รถตู้ปรับอากาศวีไอพี 9 ที่นั่ง (เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

11.00 น.   นำท่านชมและชิมชา ไร่ชา101 เป็นไร่ชาที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดสุดยอดชาโลกบนดอยแม่สลอง บริเวณทางเข้าจะเห็นความสวยงามของของต้นชาเรียงรายเป็นขั้นบันได สลับกับเบื้องหลังเป็นทิวเขาจึงทำให้ภาพต่างนั้นงดงามราวกับอยู่ในห้วงแห่งความฝัน

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร บนดอยแม่สลอง

13.30 น.   นำท่านชม พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยู่บนยอดดอยสูงสุดของแม่สลอง ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 4 กม. มีถนนลาดยางตัดขึ้นไปยังพระบรมธาตุฯ แต่ถนนสูงชันคดเคี้ยวมาก พระบรมธาตุฯ สร้างแล้วเสร็จเมื่อราวปี พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ บนฐานสี่เหลี่ยมลดชั้น สูงประมาณ 30 ม. ฐานกว้างด้านละประมาณ 15 ม. ประดับกระเบื้องสีเทา มีซุ้มจระนำด้านละสามซุ้ม เรือนธาตุประดับพระพุทธรูปยืนสี่ทิศ องค์ระฆังประดับแผ่นทอง แกะสลักลวดลาย ใกล้กับองค์เจดีย์เป็นวิหารแบบล้านนาประยุกต์ที่ตั้งของพระบรมธาตุฯ เป็นจุดสูงสุดของเทือกเขาดอยแม่สลอง จึงชมทิวทัศน์ได้กว้างไกล โดยเฉพาะในยามเย็น ขณะเดียวกันองค์พระธาตุยังเด่นเป็นสง่า มองเห็นแต่ไกล เป็นสัญลักษณ์อีกอย่าง ของดอยแม่สลอง

15.00 น.   นำท่านแวะชม กาดแม่สลอง (ตลาดแม่สลอง) เป็นสถานที่ที่รวบรวมหลายอย่างไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกฝีมือชาวเขา เสื้อผ้า เครื่องประดับของคนพื้นเมือง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของชนพื้นเมือง และสินค้างานศิลปหัตถกรรมต่างๆ ที่สะท้อนความเป็นชาวจีนภูเขาของคนแม่สลอง

16.30 น.   นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พัก ภูเมฆตะวัน รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

18.00 น.   บริการอาหารค่ำ เมนูอาหารจีนยูนนาน (2) ณ ภูเมฆตะวัน รีสอร์ท หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
ไร่ชาฉุยฟง-พระตำหนักดอยตุง–สวนแม่ฟ้าหลวง–หมู่บ้านผาฮี้-ตลาดแม่สาย-เชียงรายไนท์บาร์ซ่า

07.00 น.   บริการอาหารเช้า (3) บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนู ข้าวต้ม ชา กาแฟ

จากนั้นให้ท่านได้อิสระสัมผัสบรรยากาศยามเช้า ณ ที่พัก

08.00 น.   Check Out คืนกุญแจ นำสัมภาระขึ้นรถ พร้อมออกเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง

09.00 น.   พาชม ไร่ชาฉุยฟง เที่ยวชมไร่ชาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนเนินเขาปลูกต้นชาลดหลั่นกันเป็นขั้นบันได นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร “คาเฟ่ชา ฉุยฟง เชียงราย” ออกแบบจากสถาปนิกไทย ที่คว้ารางวัลระดับโลก The Architizer A+Awords ที่ออกแบบให้เห็นวิวไร่ชาได้รอบทิศ และมีบริการเครื่องดื่ม เบเกอรี่ เมนูชา เช่น หมั่นโถวชาเขียว ชาเขียวเย็น เค้กชาเขียว ท่านสามารถเลือกมุมถ่ายภาพไร่ชาสวยๆ ชิมชา ซื้อชาคุณภาพเป็นของฝากได้ด้วย (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ ดอยตุง

10.30 น.   นำท่านชม พระตำหนักดอยตุง ซึ่งเคยเป็นพระตำหนักของสมเด็จย่าที่ทรงเคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วมระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม

จากนั้นนำท่านชม สวนแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นสวนไม้ประดับที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและได้รับรางวัลระดับโลก โดยมีรูปปั้นเด็กต่อตัวหรือความต่อเนื่องเป็นสัญลักษณ์เด่นของสวนแห่งนี้

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหารครัวตำหนัก หรือเทียบเท่า

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านผาฮี้

13.30 น.   นำ ชมบ้านผาฮี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวเขาเผ่าอาข่า กาแฟและชาของที่นี่เป็นของขึ้นชื่อที่ต้องมาลอง จากแหล่งต้นกำเนิด บนดอยผาฮี้มีร้านกาแฟให้นั่งห้อยขาชมวิวบรรยากาศของหมู่บ้านผาฮี้ ซึ่งถูกปกคลุมไว้ด้วยภูเขาได้แบบพาโนรามา จะเห็นได้เลยว่าภูเขาที่นี่ยังคงความอุดมสมบูรณ์เขียวขจียิ่งมองยิ่งสบายตา

15.00 น.   จากนั้นนำท่านซื้อสินค้าพื้นเมือง ตลาดดอยเวา มีสินค้านำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน หลากหลายชนิด มีความน่าสนใจและมีราคาถูก เป็นตลาดการค้าชายแดนที่มีชื่อเสียงมานานหลายสิบปีเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและรัฐฉานของประเทศพม่า

16.30 น.   ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทานกลับสู่ อ.เมืองเชียงราย (เดินทางประมาณ 1-1.30 ชั่วโมง)

18.00 น.   นำท่านเที่ยวชม เชียงรายไนท์บาร์ซ่า ชม ชิม ช้อป อาหารและสินค้ามากมาย หรือเดิน ถนนคนเดินเชียงราย (กรณีเดินทางตรงวันเสาร์-อาทิตย์) อิสระอาหารค่ำ ให้ท่านได้สัมผัสกับอาหารและบรรยากาศของศิลปะวัฒนธรรมล้านนา

19.30 น.   นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน จ.เชียงราย พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
วัดร่องขุ่น–SINGHA PARK–วัดห้วยปลากั้ง-Lalitta Café–วัดร่องเสือเต้น-ซื้อของฝาก เดินทางกลับ

07.00 น.   บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.   Check Out คืนกุญแจ นำสัมภาระขึ้นรถ พร้อมออกเดินทาง

09.00 น.   ชม วัดร่องขุ่น ชมความงามของศิลปะล้านนาประยุกต์ที่ออกแบบสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ลายปูนปั้นที่ปราศจากการแต้มสี ประดับด้วยกระจกที่มีความสวยงามแปลกตา และความงดงามของภาพวาดฝาผนัง

10.00 น.   เข้าชม SINGHA PARK หรือ ไร่บุญรอด เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ ภายในไร่ ปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน ทั้งไม้ผล อาทิ พุทรา มะเฟือง สตอเบอรี่ มะเขือเทศ ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง กระท้อน พืชสวนมีชาพันธุ์อู่หลง มะนาว หม่อน ส่วนพื้นที่ราบจะปลูกพืชไร่ที่มีชื่อเสียง เช่น ข้าวบาร์เลย์ และข้าว และพืชผัก เช่น บล็อกโคลี่ ฟาร์มเห็ดหอม และการทำฟาร์มปศุสัตว์ เลี้ยงวัวนม เป็นต้นรวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และพื้นที่จัดสวนดอกไม้ นานาพรรณ ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ ทางไร่จะมีรถนำเที่ยวแบบฟาร์มทัวร์ และชมวิว 360 องศา **รอบรถราง เช็ค ณ วันเดินทางอีกครั้ง** (รวมค่ารถรางเข้าชมไร่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหารท่าน้ำภูแลหรือเทียบเท่า

13.30 น.   ชม วัดห้วยปลากั้ง ชมเจดีย์ทรงเก๋งจีน 9 ชั้น และเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ วัดนี้เริ่มก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์จนกระทั่งวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส ได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมและสร้างวัดดังกล่าว ด้วยว่าพระอาจารย์พบโชคมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์ในการทำนายทายทัก ซึ่งปรากฏว่าผู้คนที่มาดูดวงส่วนใหญ่นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตน แล้วประสบความสำเร็จจึงมีคนมาทำบุญที่วัดแห่งนี้มากขึ้น

15.00 น.   นำท่านแวะจิบกาแฟ ณ Lalitta Café ลลิตาคาเฟ่ สวรรค์บนดิน คาเฟ่ที่ได้ฟิลธรรมชาติกลางป่าใหญ่ เหมือนหลุดมาจากโลกจินตนาการ รายล้อมไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ น้ำตก ธารน้ำ หมอกจางๆ รับรองได้ภาพสวยๆทุกมุม ฟินจนต้องกลับมาอีกแน่นอน

16.30 น.   ชม วัดร่องเสือเต้น ไฮไลต์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ เป็นเอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง เป็นศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์ของ “นายพุทธา กาบแก้ว” หรือ “สล่านก” ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

18.00 น.   นำท่าน แวะซื้อของฝากจากภาคเหนือ อาทิ แคบหมู ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม

19.00 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินแม่ฟ้าหลวง

20.45 น.   คณะเดินทางกลับโดยสายการบินไทยสมายล์ (WE) เที่ยวบินที่ WE137 (อ้างอิงจากสายการบินไทยสมายล์ WE137 CEI-BKK 20.45-22.10 น.)

22.10 น.   เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง โดยสวัสดิภาพปลอดภัย พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม ขอบพระคุณทุกท่าน

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • รถตู้ปรับอากาศ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดการเดินทาง
  **กรณีเดินทาง 2 ท่าน ไม่มีไกด์ให้บริการ**
  **กรณีต้องการไกด์ชำระเพิ่มวันละ 1,200 บาท ต่อไกด์ 1 ท่าน**
 • อาหารและเครื่องดื่มตามมื้อ ที่ระบุในรายการ
 • อาหารว่างและน้ำดื่มระหว่างการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวก 1 ท่าน ต่อ 1 คัน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมนำเที่ยวชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน จ.เชียงราย 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท ตามกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-เชียงราย-กรุงเทพ และน้ำหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ค่ามินิบาร์,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,และค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
 • ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถตามความพึงพอใจ

หมายเหตุ       

โปรแกรมทัวร์และเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ