แพ็คเกจ เชียงใหม่สายมู

เที่ยวเชียงใหม่ เดินสายไหว้พระวัดดังในตำนาน
วัดต้นเกว๋น วัดศรีสุพรรณ วัดอุโมงค์ วัดใหม่ท่าอิ
สักการะ “พระธาตุดอยคำ” ขอพร “หลวงพ่อทันใจ”
ล่องเรือแม่น้ำปิง พักสบายใกล้เชียงใหม่ไนท์บาร์ซ่า

แพ็คเกจ เชียงใหม่สายมู

รหัส 000-0238
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
1,199 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
39 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 วัดพระธาตุดอยคำ - วัดต้นเกว๋น - วัดใหม่ท่าอิ - วัดอุโมงค์ – วัดศรีสุพรรณ - ล่องเรือแม่ปิง

เช้า : รถตู้ปรับอากาศบริการรับเข้าสู่โรงแรม (บริการรับจาก สนามบิน, สถานีรถทัวร์, สถานีท่ารถไฟ และจุดอื่นๆ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เท่านั้น) จากนั้นนำท่านสักการะขอพรที่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร อายุกว่า 1,300 ปี ให้ท่านได้ขอพร หลวงพ่อทันใจ สร้างขึ้นในสมัยพญากือนา ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มาก หลายคนที่มาก็มักจะมาขอพร หรือบนบานให้การงานลุล่วงประสบความสำเร็จ ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่เส้นทาง อำเภอสะเมิง นำท่านสักการะวัดต้นเกว๋น เป็นวัดเก่าแก่อันทรงคุณค่า และได้รับการยกย่องจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นอาคารอนุรักษ์ยอดเยี่ยม และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติจากกรมศิลปากร

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านข้าวซอยเสมอใจ ร้านข้าวซอยชื่อดังแห่งเมืองเชียงใหม่ จากนั้นนำท่านสู่วัดใหม่ท่าอิ ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย เช่น วิหารลายคำ วิหารทรงล้านนาที่เก่าแก่มีความงดงาม และมีคุณค่ามาก ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปกรรม , พระเจดีย์, โบสภ์, ศาลาสมเด็จพระนเรศวรวรมหาราช, ต้นมหาโชค, พระเจ้าทันใจ, พระพุทธชินราช, หอพระไตรปิฎก(ห้องหนังสือประจำวัด), องค์พระพิฆเนศ, รูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิชัย รูปหล่อหลวงปู่ทวด และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นนำท่านชม วัดอุโมงค์ โบราณสถานที่มีความเก่าแก่ อยู่คู่เมืองเชียงใหม่ที่นี่สร้างขึ้นในสมัยพญามังรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 ซึ่งถ้านับถึงวันนี้ก็ราวๆ 700 กว่าปีแล้ว ได้เวลาสมควรนำท่านแวะชม วัดศรีสุพรรณ  เป็นวัดที่มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตกว่า 500 ปี ในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าฯ ให้มหาอำมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ สร้างวัดชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาเรียกสั้น ๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ” ภายในวัดมีอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบสานเครื่องเงินชุมชนวัวลาย ซึ่งเป็นชุมชนทำหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ นำท่านล่องเรือแม่ปิง ชมบรรยากาศริมน้ำธรรมชาติทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำท่านจะเห็นอาคารบ้านเรือนริมน้ำ และต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นเป็นธรรมชาติตลอดแนวของลำน้ำแม่ปิง และสะพานเหล็กเก่าแก่

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรมเอเชีย โฮเต็ล กรุ๊ป หลังอาหารให้ท่านได้เช็คอินเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 อิสระตามอัธยาศัย - ซื้อของฝาก – ส่งออก

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหาร ให้ท่านเช็คเอาท์ จากนั้นพาท่านแวะซื้อของฝากจากเมืองเชียงใหม่ (หากท่านมีเวลา) ได้เวลารถตู้บริการส่งท่านเพื่อเดินทางกลับ (บริการส่งไป สนามบิน, สถานีรถทัวร์, สถานีท่ารถไฟ และจุดอื่นๆ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เท่านั้น)


เงื่อนไข
 1. ค่าที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่า
 2. ค่าอาหารตามระบุในรายการ
 3. ค่ารถตู้ปรับอากาศพาเที่ยวตามระบุในรายการ
 4. ค่าล่องเรือแม่น้ำปิง
 5. ค่ารถรับส่งสนามบิน, สถานีรถทัวร์, สถานีรถไฟ หรือจุดอื่นๆ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าภาษีบริการต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่ามัคคุเทศก์, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 3. ***ค่าทิปคนขับรถท่านละ 50 บาท***

(กรุณาเตรียมค่าทิปให้คนขับในวันที่จบการพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ)

อัตราค่าบริการ

 1. เดินทางได้ทุกวัน สำหรับหมู่คณะ 10 ท่านขึ้นไป
 2. จองภายใน 31 มีนาคม 2564 เดินทางภายใน 31 พฤษภาคม 2564
โรงแรม ผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

เพิ่ม

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง
เอเชีย โฮเต็ล กรุ๊ป

หรือ CH Hotel

1,199 บาท 1,199 บาท 700.- 500.- 1,000.-

เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ

 อัตราค่าบริการนี้เป็นอัตราค่าบริการสำหรับผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านในกรณีที่ท่านมาไม่ครบจะต้องเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ดังต่อไปนี้

 • กรณีผู้เดินทางจำนวน 9 ท่าน คิดเพิ่มท่านละ 100 บาท
 • กรณีผู้เดินทางจำนวน 8 ท่าน คิดเพิ่มท่านละ 200 บาท
 • กรณีผู้เดินทางจำนวน 7 ท่าน คิดเพิ่มท่านละ 300 บาท
 • กรณีผู้เดินทางจำนวน 6 ท่าน คิดเพิ่มท่านละ 400 บาท
 • กรณีผู้เดินทางจำนวน 5 ท่าน คิดเพิ่มท่านละ 500 บาท
 • กรณีผู้เดินทางจำนวน 4 ท่าน คิดเพิ่มท่านละ 600 บาท

หมายเหตุ : รายการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาพอากาศ หรือ การจลาจล การจลาจร หรืออื่นๆ   ที่ไม่สามารถนำพาไปยังสถานที่เที่ยวตามรายการได้

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • เม.ย.64 - ต.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 45 ครั้ง
เริ่มต้น 8,890 บาท
รหัส 019-0286
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 8,890 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - ต.ค.64
 • 3 วัน 3 คืน
 • 139 ครั้ง
เริ่มต้น 4,899 บาท
รหัส 007-0276
3 วัน 3 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 4,899 บาท
ชื่นชอบ