อัมมาน – เมาท์เนโบ – มาดาบา – เพตร้า
วาดิรัม – เดดซี – นครกรีกโรมันเจอราช
ทัวร์จอร์แดน 6 วัน, ทัวร์จอร์แดน 6 วัน, Holidays Playful,
รหัส 075-9049
วันที่เดินทาง
มค.65 - ธค.65
ช่วงเวลา
6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
36,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – อัมมาน

23.30     คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์ ชั้น 4 พร้อมเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

วันที่ 2
อัมมาน – เมาท์ เนโบ – มาดาบา – เพตรา

02.30     ออกเดินทางสู่ โดฮา โดย สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 837

05.45     ถึงสนามบินโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง

08.20     ออกเดินทางต่อสู่อัมมาน โดย สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 402

11.10      เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน จะมีเจ้าหน้าที่มาต้อนรับและนำท่านทำวีซ่า และตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบา หรือ เมืองแห่งโมเสก

นำท่านชม โบสถ์เซนต์จอร์จ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ที่อยู่บนพื้นโบสถ์แห่งนี้

จากนั้น นำท่านเดินทางชม เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ชมโบสถ์แห่งเมาท์เนโบ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.300 -400 นำชม อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     นำท่านเดินทางสู่นครเพตร้า (PETRA) หรือนครศิลาทรายสีชมพู เป็นเมืองที่สลักขึ้นจากภูเขาหินอ่อน สีเทาอมชมพูให้เป็นเมือง วัง โรงละคร ที่อยู่อาศัย ฯลฯ ตั้งอยู่กลางวงล้อมของหุบเขา เป็นถิ่นที่อยู่เดิมของชนเผ่า ชาวนาบาเทียน (NABATAEANS)

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ

ที่พักโรงแรม : Movenpick Petra or Old Village หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
นครเพตร้า – วาดิ รัม

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมนครเพตรา นำท่านเดินชมทัศนียภาพระหว่างการเดินทาง ชมความสวยงามของหุบเขาทั้งสองด้านที่สวยงามด้วยสีสันของหินสีต่างๆที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ปราสาททรายสีชมพู เอล คาซเนห์ (EL KHAZNEH) ชมวิหาร บ้านเรือน โบสถ์ประจำเมือง สุสาน โรงละครโรมัน ฯลฯ

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯเดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUN CITY CAMP MATIAN TENT ห้องพัก สไตล์โดมกระจก

อิสระให้ท่านพักผ่อน จิบชาหรือกาแฟสไตล์เบดูอิน หรือ เลือกขี่อูฐชมวิวบริเวณแคมป์

18.00     รับประทานอาหารค่ำกลางทะเลทรายในแคมป์

วันที่ 4
วาดิ รัม - เดดซี

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านนั่งรถ Jeep 4×4 รับบรรยากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล ชมน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็นสถานที่พักและคิดแผนการสู้รบกันพวกออตโตมันนำท่านท่องทะเลทรายต่อไปยัง ภูเขาคาซารีชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ที่เป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนที่แสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจำวันต่างๆ และรูปภาพต่างๆ

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย     ออกเดินทางสู่ทะเลเดดซี

นำท่านชม ทะเลเดดซี ทะเลที่ถูกบันทึกว่าเป็นจุดที่ต่ำทีสุดในโลก ซึ่งต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำทะเลทั่วไป ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ

ที่พักโรงแรม : Crown Plaza หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
เดดซี - เจอราช – อัมมาน - กรุงเทพฯ

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้ำทะเล และ พิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่ (การลงเล่นน้ำในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์)

นำท่านเดินทางไปทางเหนือของกรุงอัมมานสู่เมืองเจอราช

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเลบานอน ภายในเมืองเจอราช

นำท่านชมเมืองเจอราช (JERASH CITY) เมืองโบราณยุคกรีก-โรมัน ถูกสร้างขึ้นราว 200 ปีก่อนคริสตศักราช ชมซากปรักหักพังที่ยังคงมีกลิ่นอายของความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันและมีความสมบูรณ์แบบที่สุดเช่น สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นำท่านเดินผ่านประตูทางทิศใต้หรือประตูแห่งชัยชนะ (SOUTH GATE) เป็นประตูที่ใช้เข้าสู่เมืองต่อเมื่อกองทัพรบชนะกลับมาในอดีต ชมโรงละคร (ROMAN THEATRE) ที่จุผู้ชมได้ถึง 5,000 คน ชมวิหารอาร์ทีมีส (TEMPLE OF ARTEMIS) เทพีแห่งความรักและความสงบสุข ชมจตุรัสใจกลางเมืองและตลาดร้านค้าโบราณ

จากนั้น นำทุกท่านเดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน (AMMAN) นครที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ผ่านการปกครองหลายชนเผ่า ผ่านชมสุเหร่าอับดุลเลาะห์, ตึกทำเนียบรัฐสภา และเลือกซื้อของที่ตลาดพื้นเมือง

จากนั้น ชมป้อมปราการแห่งนครอัมมาน (CITADEL) เพื่อชมวิวของเมืองอัมมาน, วิหารเฮอร์คิวลิส, ชมโรงละคร (THEATRE) สมัยโรมันซึ่งสามารถจุคนดูได้ถึง 5,000 คนและผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันชมย่านที่อยู่อาศัยของคนรวยและคนจน ตลาดพื้นเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวท้องถิ่น และเมืองทันสมัยแห่งใหม่

จากนั้นได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุงอัมมาน

20.30     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 401

23.10     ถึงสนามบินโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 6
กรุงเทพฯ

02.20     ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 836

13.10      เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

เงื่อนไข

ราคานี้รวม

 • โรงแรมที่พัก พร้อมอาหารเช้า  ตามโปรแกรมท่องเที่ยวด้านบน
 • อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
 • รถรับ-ส่งสนามบิน  และตลอดการเดินทางตามโปรแกรมด้านบน
 • รายการท่องเที่ยวตามโปรแกรมด้านบน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อ 1 ท่าน
 • ค่าวีซ่าจอร์แดน
 • ประกันภัยการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรมด้านบน
 • ทิปไกด์และคนขับรถ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ – อัมมาน – กรุงเทพฯ และภาษีสนามบิน

หมายเหตุ

 • ราคานี้ไม่รวม ทิป ไกด์, คนขับ , และเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการตลอดการเดินทาง